خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 101 - قارعه

ترتیل
موضوع : 101 - قارعه
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1319
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 677
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 525
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 480
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 404
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 411
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 423
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 350
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 340
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 319
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 424
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 332
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 350
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 346
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 424
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 351
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 185
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 366
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 397
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 365
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 395
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,747,636