خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 99 - زلزله

ترتیل
موضوع : 99 - زلزله
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1333
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 622
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 495
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 412
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 370
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 343
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 333
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 328
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 324
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 318
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 348
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 391
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 332
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 353
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 338
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 395
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 344
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 341
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 159
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 349
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 363
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 349
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 353
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 351
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 333
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,787,121