خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 98 - بینه

تلاوت
موضوع : 98 - بینه
   تعداد 21
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8            تعداد استفاده : 777
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 3:13
مدت : 3:13
کد: 89027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالبینة            تعداد استفاده : 548
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینه            تعداد استفاده : 402
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینة والزلزلة والعادیات والقارعة            تعداد استفاده : 389
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینة والعادیات والزلزلة وقصار السور ختام الطباخین            تعداد استفاده : 395
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة 2            تعداد استفاده : 404
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة والزلزلة والعادیات والقارعة والتکاثر- مسجد الشیخ عبد الحلیم محمود            تعداد استفاده : 393
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة 1            تعداد استفاده : 399
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالبینة القارعة            تعداد استفاده : 407
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة            تعداد استفاده : 382
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة والناس (2)            تعداد استفاده : 386
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة (2)            تعداد استفاده : 382
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة والناس            تعداد استفاده : 383
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة (3)            تعداد استفاده : 368
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالبینة والزلزلة            تعداد استفاده : 518
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالبینة            تعداد استفاده : 450
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبینة 7-8 وقریش            تعداد استفاده : 401
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبینة و قصار السور - طنطا - 1985            تعداد استفاده : 887
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبینه والقصار            تعداد استفاده : 430
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبینة            تعداد استفاده : 413
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه بینه 1 تا 5            تعداد استفاده : 201
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,703,766