خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 97 - قدر

موضوع : 97 - قدر
   تعداد 66
استاد سید متولی عبد العالالقدر254
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقدر وقریش من ایران 1993256
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقدر وقریش210
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقدر والنصر إیران214
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالقدر276
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالقدر تسجیل نادر323
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقدر205
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقدر والفاتحة والبقرة202
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالقدر 1255
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالقدر والبینة والزلزلة والعادیات والقارعة والتکاثر والعصر206
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالقدر والنصر215
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 4220
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 2221
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 1224
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر (3)279
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر230
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 3220
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 2 (2)217
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر (4)222
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر (2)222
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالقدر198
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالقدر 2206
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالقدر والکوثر214
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالقدر 1193
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالقدر من ایران223
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,819,297,013