خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 97 - قدر

موضوع : 97 - قدر
   تعداد 66
استاد سید متولی عبد العالالقدر            تعداد استفاده : 569
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقدر وقریش من ایران 1993            تعداد استفاده : 580
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقدر وقریش            تعداد استفاده : 322
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقدر والنصر إیران            تعداد استفاده : 333
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالقدر            تعداد استفاده : 625
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالقدر تسجیل نادر            تعداد استفاده : 651
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقدر            تعداد استفاده : 378
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقدر والفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالقدر 1            تعداد استفاده : 503
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالقدر والبینة والزلزلة والعادیات والقارعة والتکاثر والعصر            تعداد استفاده : 365
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالقدر والنصر            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 4            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 2            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 1            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر (3)            تعداد استفاده : 463
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 3            تعداد استفاده : 339
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر 2 (2)            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر (4)            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقدر (2)            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالقدر            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالقدر 2            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالقدر والکوثر            تعداد استفاده : 339
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالقدر 1            تعداد استفاده : 312
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالقدر من ایران            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالقدر والاخلاص کاملة            تعداد استفاده : 421
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالقدر            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالقدر            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالقدر            تعداد استفاده : 339
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالقدر جارجى            تعداد استفاده : 138
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالقدر بایران 2-3-20110-4005            تعداد استفاده : 321
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالقدر والنصر والصمد والفاتحة واول البقرة - ختام عزاء            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیالقدر الى ختام القران الکریم الفاتحة والبقرة 1-5            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قدر            تعداد استفاده : 152
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:31
مدت : 00:24:31
کد: 35199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قدر آیات 1 تا 5            تعداد استفاده : 140
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:02
مدت : 00:28:02
کد: 34594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قدر            تعداد استفاده : 145
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:19
مدت : 00:32:19
کد: 34081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قدر            تعداد استفاده : 127
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:35
مدت : 00:05:35
کد: 33846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاتبیین شب و سوره قدر - شب قدر            تعداد استفاده : 165
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:37
مدت : 00:54:37
کد: 27396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1285
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 622
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 494
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 436
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 387
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 389
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 327
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 336
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 343
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 310
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 320
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 363
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 417
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 331
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 341
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 325
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 406
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 363
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 319
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 113
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 359
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 359
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 336
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 378
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 332
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 351
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت استاد مصطفی اسماعیل/سوره مبارکه مبارکه قدر            تعداد استفاده : 551
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 15339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,736,933