خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 93 - ضحی

تلاوت
موضوع : 93 - ضحی
   تعداد 91
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح            تعداد استفاده : 1307
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:58
مدت : 05:58
کد: 89051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی            تعداد استفاده : 1303
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:02
مدت : 02:02
کد: 89046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین            تعداد استفاده : 739
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:54
مدت : 05:54
کد: 89033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالوالضحى والشرح 2006 من امسیة            تعداد استفاده : 1267
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 89002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والشرح والتین والعلق            تعداد استفاده : 568
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والإنشراح والتین            تعداد استفاده : 583
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والشرح والتین والعلق والفاتحة وأوائل البقرة لبنان            تعداد استفاده : 321
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالضحى و الشرح و التین            تعداد استفاده : 362
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى مقطع            تعداد استفاده : 715
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی والشرح والتین والعلق ختام الرحمانیة            تعداد استفاده : 373
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح والتین والعلق - کفر میت العز میت غمر 1980            تعداد استفاده : 374
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح ختام حفل الاذاعة باستقبال الغام الهجرى 1998            تعداد استفاده : 368
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 4            تعداد استفاده : 375
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 2            تعداد استفاده : 369
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیمقطع الضحى رائع            تعداد استفاده : 325
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی قمة الرررررررررررروعة            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی قمة الرررررررررررروعة            تعداد استفاده : 338
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح قرآن فجر من مسجد الحسین 1993 ممتاز            تعداد استفاده : 330
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والتین والعلق والقدر فجر لیلة القدر نادر روعه            تعداد استفاده : 332
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 3            تعداد استفاده : 331
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 1            تعداد استفاده : 338
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالضحى والشرح            تعداد استفاده : 347
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالضحى والشرح            تعداد استفاده : 540
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالضحى            تعداد استفاده : 385
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالضحى 1            تعداد استفاده : 610
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى ایران            تعداد استفاده : 180
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح مسجد الحسین 11-8-2007            تعداد استفاده : 187
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح 2            تعداد استفاده : 177
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى 2008            تعداد استفاده : 168
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى 1-11 الحسین            تعداد استفاده : 157
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى فى عرفة            تعداد استفاده : 160
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح مسجد النور 2008            تعداد استفاده : 146
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح العلق استدیو            تعداد استفاده : 158
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح 1            تعداد استفاده : 168
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى 1-11            تعداد استفاده : 163
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالضحى            تعداد استفاده : 178
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح            تعداد استفاده : 190
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح 2 (2)            تعداد استفاده : 192
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح (2)            تعداد استفاده : 199
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 6            تعداد استفاده : 181
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 4            تعداد استفاده : 188
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 3 (2)            تعداد استفاده : 187
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 2 (2)            تعداد استفاده : 241
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الضحى            تعداد استفاده : 173
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى            تعداد استفاده : 170
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح 2            تعداد استفاده : 166
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح (3)            تعداد استفاده : 159
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى الشرح            تعداد استفاده : 156
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 5            تعداد استفاده : 159
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 3            تعداد استفاده : 162
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 2            تعداد استفاده : 80
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 1            تعداد استفاده : 80
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى            تعداد استفاده : 125
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح والعلق مسجدالرحمن کفر السلمانیة الوراق جیزة 31-3-2007            تعداد استفاده : 127
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح والعلق - تلاوة خاشعة            تعداد استفاده : 138
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى من جنوب أفریقیا            تعداد استفاده : 133
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى التین العلق            تعداد استفاده : 139
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیامسیه الضحى والشرح من روائع الأمسیات            تعداد استفاده : 72
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح والعلق            تعداد استفاده : 72
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح والعلق مسجد الرحمن کفر المراغة مرکز منیا القمح محافظة الشرقیة 28-8-2007            تعداد استفاده : 74
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح 2002            تعداد استفاده : 71
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى الشرح الکوثر            تعداد استفاده : 71
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالضحى والکوثر والفاتحة 17-4-2010            تعداد استفاده : 320
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالضحى والشرح من باکستان            تعداد استفاده : 91
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالضحى 1            تعداد استفاده : 140
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالضحى والشرح والتین والعلق الاحتفال بشهر ربیع من مسجد النور 4-7-1999            تعداد استفاده : 89
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالضحى کاملة - الشیخ سید سعید            تعداد استفاده : 103
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالضحی والشرح والتین            تعداد استفاده : 108
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالضحى کاملة            تعداد استفاده : 333
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالضحى الانشراح التین العلق            تعداد استفاده : 144
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والقصار            تعداد استفاده : 118
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والشرح            تعداد استفاده : 119
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والشرح والتین والعلق وقریش قرآن فجر لیلة العید بالحسین 1988            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى و الشرح و التین و العلق و القدر و البینة و العادیات امسیة            تعداد استفاده : 123
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى 1            تعداد استفاده : 131
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والعادیات            تعداد استفاده : 75
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والشرح والتین            تعداد استفاده : 71
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والشرح والتین والعلق والقدر والبینة والزلزلة والعادیات - ممتازة            تعداد استفاده : 66
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى 2            تعداد استفاده : 66
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالضحى 1            تعداد استفاده : 75
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 63672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالضحى التین            تعداد استفاده : 77
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویهو والضحى والعلق والشرح            تعداد استفاده : 79
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالضحى الى العصر            تعداد استفاده : 204
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالضحى والشرح فى عقد قران بنت الاستاذ عادل محمود العیسوى بدندیط یوم 30-1-2009            تعداد استفاده : 122
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىأول الضحى والشرح والعلق 1975 نادر جدا            تعداد استفاده : 164
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالضحى والشرح والعلق امسیة المجمع الاسلامى بصفیطة لاذاعة وسط الدلتا            تعداد استفاده : 58
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 احمد الشحات لاشینالضحى - منزل المستشار علاء البغدادى 18-10-2008            تعداد استفاده : 69
اثر : احمد الشحات لاشین
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسوره مبارکه ضحی، انشراح، حمد            تعداد استفاده : 878
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه ضحی ، انشراح            تعداد استفاده : 329
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه ضحی و انشراح            تعداد استفاده : 288
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:27
توضیحات : قرائت سوره مبارکه ضحی و انشراح توسط استاد "کریم منصوری" (8:27)
مدت : 8:27
کد: 6454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعسوره مبارکه ضحی            تعداد استفاده : 648
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:24
توضیحات : قرائت مجلسی سوره ضحی با صدای «استاد احمد نعینع» در محضر مقام معظم رهبری(6:24)
مدت : 6:24
کد: 6415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,679,590