خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 93 - ضحی

ترتیل
موضوع : 93 - ضحی
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1256
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 591
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 427
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 411
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 366
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 342
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 318
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 349
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 339
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 309
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 291
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 299
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 340
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 401
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 306
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 309
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 316
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 320
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 323
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 95
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 352
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 354
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 321
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 358
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 339
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 363
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,746,913