خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 93 - ضحی

موضوع : 93 - ضحی
   تعداد 119
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح732
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:58
زمان : 05:58
کد: 89051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی723
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 02:02
زمان : 02:02
کد: 89046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین427
تلاوت
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:54
زمان : 05:54
کد: 89033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالوالضحى والشرح 2006 من امسیة778
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 89002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والشرح والتین والعلق267
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والإنشراح والتین273
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والشرح والتین والعلق والفاتحة وأوائل البقرة لبنان215
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالضحى و الشرح و التین217
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى مقطع368
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی والشرح والتین والعلق ختام الرحمانیة213
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح والتین والعلق - کفر میت العز میت غمر 1980216
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح ختام حفل الاذاعة باستقبال الغام الهجرى 1998210
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 4211
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 2221
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیمقطع الضحى رائع219
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی قمة الرررررررررررروعة221
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی قمة الرررررررررررروعة220
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح قرآن فجر من مسجد الحسین 1993 ممتاز219
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والتین والعلق والقدر فجر لیلة القدر نادر روعه214
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 3220
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 1226
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالضحى والشرح227
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالضحى والشرح302
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالضحى250
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالضحى 1331
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,990,435