خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 91 - شمس

تلاوت
موضوع : 91 - شمس
   تعداد 51
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1990
اثر : استاد محمود شحات انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:10
مدت : 06:10
کد: 89086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثر            تعداد استفاده : 1637
اثر : استاد محمود شحات انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 23:55
مدت : 23:55
کد: 89085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1249
اثر : استاد شحات محمد انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:20
مدت : 06:20
کد: 89061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشمس            تعداد استفاده : 336
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشمس            تعداد استفاده : 624
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشمس            تعداد استفاده : 383
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشمس 2            تعداد استفاده : 375
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشمس والشرح والفاتحة وأول البقرة ختام عزاء الحجر 1980            تعداد استفاده : 501
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشمس            تعداد استفاده : 355
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالشمس والعلق            تعداد استفاده : 544
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرختام بشمس 13-5-2012            تعداد استفاده : 342
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالشمس            تعداد استفاده : 315
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس والعلق والقدر            تعداد استفاده : 651
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس 1            تعداد استفاده : 635
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس 2            تعداد استفاده : 470
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 2            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 1            تعداد استفاده : 344
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 1-15            تعداد استفاده : 352
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس            تعداد استفاده : 414
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس والناس (2)            تعداد استفاده : 439
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس 2            تعداد استفاده : 529
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس والناس            تعداد استفاده : 370
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس روعة            تعداد استفاده : 386
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشمس وقریش والفاتحة            تعداد استفاده : 399
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس من الروائع            تعداد استفاده : 597
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس 2            تعداد استفاده : 456
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس والبینه            تعداد استفاده : 213
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس مقطع سلطنة            تعداد استفاده : 218
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس 3            تعداد استفاده : 202
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس 1            تعداد استفاده : 207
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویطة بشمس            تعداد استفاده : 518
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالشمس والکوثر دیسط 31-3-2012            تعداد استفاده : 179
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالشمس            تعداد استفاده : 156
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالشمس العلق الفاتحة البقرة            تعداد استفاده : 438
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالشمس 1            تعداد استفاده : 440
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالشمس 2            تعداد استفاده : 200
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالشمس تسجیل نادر سجل من المسجد الأموی بسوریا سنة 1960م            تعداد استفاده : 211
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالشمس            تعداد استفاده : 410
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالشمس            تعداد استفاده : 188
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالشمس والکوثر            تعداد استفاده : 231
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالشمس 1            تعداد استفاده : 230
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالشمس 2            تعداد استفاده : 190
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالشمس            تعداد استفاده : 186
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالشمس            تعداد استفاده : 329
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالشمس 1            تعداد استفاده : 211
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 63665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشمس            تعداد استفاده : 220
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورانور شحات- سور مبارکه شعرا، شمس ، تکاثر            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت جدید سوره مبارکه مبارکه شمس            تعداد استفاده : 328
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 316
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه شمس 1 تا 8            تعداد استفاده : 259
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 387
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:23
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس با صدای استاد "کریم منصوری" (3:23)
مدت : 3:23
کد: 6453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,747,348