خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 90 - بلد

موضوع : 90 - بلد
   تعداد 103
استاد سید متولی عبد العالالبلد والضحى والشرح وقریش - إیران            تعداد استفاده : 523
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبلد کاملة            تعداد استفاده : 474
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبلد والنصر            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالبلد والشرح والضحى وقریش            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالبلد 1            تعداد استفاده : 558
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالبلد 2            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبلد 1            تعداد استفاده : 583
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبلد من باسیوط            تعداد استفاده : 395
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبلد 2            تعداد استفاده : 397
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبلد 1            تعداد استفاده : 397
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالبلد 4            تعداد استفاده : 452
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالبلد 2            تعداد استفاده : 449
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالبلد 3            تعداد استفاده : 395
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالبلد 1            تعداد استفاده : 417
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالبلد 3            تعداد استفاده : 511
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالبلد 1            تعداد استفاده : 505
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالبلد 2            تعداد استفاده : 387
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالبلد والشمس والضحى والشرح والتین والعلق والفاتحة            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالبلد 1            تعداد استفاده : 384
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالبلد 1-20            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالبلد 1-18            تعداد استفاده : 390
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبلد والشمس واللیل والضحى والإنشراح والفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 406
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبلد من ترکیا            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالبلد            تعداد استفاده : 531
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالبلد قریش 3            تعداد استفاده : 479
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالبلد قریش 1            تعداد استفاده : 340
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالبلد وقریش والکوثر2            تعداد استفاده : 193
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالبلد قریش 2            تعداد استفاده : 209
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالبلد الم نجعل            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالبلد ربع الختام فى کفر سعد            تعداد استفاده : 210
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالبلد            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالبلد الفجر            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالبلد تسجیل نادر سجل من المسجد الأموی بسوریا سنة 1960م            تعداد استفاده : 225
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد والقدر            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد نادرة            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد 6            تعداد استفاده : 203
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد 4            تعداد استفاده : 211
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد 3 (2)            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد 2 (2)            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد 0            تعداد استفاده : 192
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد (2)            تعداد استفاده : 204
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69394
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد            تعداد استفاده : 206
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد والقدر (2)            تعداد استفاده : 206
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد فى عزاء وفاة ولد الشیخ احمد الرزیقى بأرمنت الرزیقات            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد 5            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد 3            تعداد استفاده : 190
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-البلد 2            تعداد استفاده : 192
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد 1            تعداد استفاده : 204
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبلد (3)            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالبلد            تعداد استفاده : 259
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالبلد العلق            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبلد و الشمس و الکوثر            تعداد استفاده : 176
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبلد 4            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبلد 2            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبلد وقصار السور            تعداد استفاده : 145
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبلد من ایران            تعداد استفاده : 143
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبلد 3            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبلد 1            تعداد استفاده : 141
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبلد والیل            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبلد والشمس واللیل والضحى            تعداد استفاده : 142
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبلد 2008            تعداد استفاده : 132
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبلد 2            تعداد استفاده : 133
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبلد و الشمس و اللیل و الضحى            تعداد استفاده : 161
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبلد 3            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبلد 1            تعداد استفاده : 146
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة البلد والشمس - 1962م - ( باکستان            تعداد استفاده : 432
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالبلد            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالبلد 765            تعداد استفاده : 152
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالبلد کاملة قدیمة            تعداد استفاده : 148
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بلد آیات 1 تا 10            تعداد استفاده : 123
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:05
مدت : 00:29:05
کد: 34452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بلد آیات 11 تا 20            تعداد استفاده : 129
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:03
مدت : 00:27:03
کد: 34451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بلد آیات 10 تا 20            تعداد استفاده : 117
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:56
مدت : 00:07:56
کد: 33838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بلد آیات 1 تا 9            تعداد استفاده : 131
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:35
مدت : 00:06:35
کد: 33836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1292
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 601
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 473
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 426
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 406
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 354
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 340
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 392
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 352
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 309
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 328
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 333
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 426
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 325
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 329
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 360
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 403
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 374
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 351
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 144
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 383
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 389
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 350
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 387
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 338
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 317
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,050,342,712