خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 88 - غاشیه

تلاوت
موضوع : 88 - غاشیه
   تعداد 76
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره های مبارکه غاشیه ، ضحی ، تین ، انشراح و علق (قاهره - 1346 شمسی)            تعداد استفاده : 1921
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 22:23
مدت : 22:23
کد: 89082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالغاشیة 1            تعداد استفاده : 657
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالغاشیة 1-26            تعداد استفاده : 357
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة            تعداد استفاده : 359
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة الفجر الاقصى            تعداد استفاده : 375
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالغاشیه والفجر            تعداد استفاده : 433
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالغاشیه            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالغاشیة و الفجر – شبرا الیمن – زفتى – غربیة            تعداد استفاده : 363
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالغاشیة            تعداد استفاده : 503
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالغاشیة الانشقاق            تعداد استفاده : 355
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة            تعداد استفاده : 374
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة والفجر وقصار السور - 1966 - باکستان            تعداد استفاده : 372
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة والحمد والقرة (2)            تعداد استفاده : 360
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة من 8 الى 26 الشمس الضحى الشرح شرح التین الفاتحة            تعداد استفاده : 373
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الطارق الشمس            تعداد استفاده : 340
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الشمس والضحى            تعداد استفاده : 368
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الاخلاص الفلق            تعداد استفاده : 369
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة استدیو            تعداد استفاده : 344
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة 2            تعداد استفاده : 375
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة وقصار السور والبقرة - المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 379
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة والحمد والقرة            تعداد استفاده : 364
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة من 8 الى 26            تعداد استفاده : 342
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة القصار            تعداد استفاده : 353
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الطارق الشمس (2)            تعداد استفاده : 304
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الشمس والضحى (2)            تعداد استفاده : 313
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الاخلاص الفلق (2)            تعداد استفاده : 157
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة استدیو (2)            تعداد استفاده : 166
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة-قریش            تعداد استفاده : 253
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة والفجر            تعداد استفاده : 247
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة 8-26            تعداد استفاده : 230
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة            تعداد استفاده : 164
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة المجادلة - الجامعة البنوریة            تعداد استفاده : 156
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالغاشیة والفجر والکوثر            تعداد استفاده : 238
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالغاشیة            تعداد استفاده : 172
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالغاشیة والفجر والبلد والشمس والضحى واللیل - الشیخ سید سعید            تعداد استفاده : 177
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیه والذاریات والشمس من منزل الأستاذ حسین فرج            تعداد استفاده : 426
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26الذاریات 1-30 الشمس 1977            تعداد استفاده : 384
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد الشمس العلق القدر لبنان 1961            تعداد استفاده : 412
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد الشمس الحاقة الفاتحة البقرة الاسکندریة 1964            تعداد استفاده : 396
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الضحى الانشراح العلق 1-8 مسجد السیدة زینب            تعداد استفاده : 419
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الشمس الضحى            تعداد استفاده : 411
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 2            تعداد استفاده : 406
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 1-26 الفجر البلد 1964 سلامة راضى            تعداد استفاده : 407
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیه والفجر والبلد والقمر والرحمن والفاتحه من عابدین 1967 رائعه            تعداد استفاده : 177
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة الذاریات 1977            تعداد استفاده : 181
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد القمر 54-55 الرحمن 1-27 الفاتحة البقرة عابدین 1967            تعداد استفاده : 176
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد الشمس العلق القدر لبنان 1961 ج            تعداد استفاده : 173
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد الشمس الحاقة الاسکندریة 1964            تعداد استفاده : 186
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الضحى الانشراح التین العلق القدر النصر            تعداد استفاده : 172
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الذاریات 1-30 الشمس 1-8 1977            تعداد استفاده : 188
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 1            تعداد استفاده : 96
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 1-26 البلد الشمس العلق            تعداد استفاده : 99
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالغاشیة الفجر البلد الشمس اللیل            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالغاشیة            تعداد استفاده : 220
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالغاشیة والفجر والبلد            تعداد استفاده : 277
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالغاشیة الفجر            تعداد استفاده : 260
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالغاشیة 1            تعداد استفاده : 249
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالغاشیة 2            تعداد استفاده : 106
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیه الفجر البلد البقره المنیا 22-10-1986            تعداد استفاده : 83
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة            تعداد استفاده : 78
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة والفجر والبلد 2004            تعداد استفاده : 82
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة و الفجر و البلد - ایران - 1991            تعداد استفاده : 79
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة و الفجر و الإخلاص و الفاتحة و البقرة            تعداد استفاده : 84
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة البلد الضحى الشرح الفاتحة البقرة - القوصیه            تعداد استفاده : 89
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیه والفجر و البلد            تعداد استفاده : 85
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة والفجر والبلد            تعداد استفاده : 76
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة والبلد - کارولینا - 2004            تعداد استفاده : 86
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة و الفجر و الاخلاص و الفاتحة و اول البقرة - قنا - 5_4_2003            تعداد استفاده : 82
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة الفجر مولد السیدة زینب 1992            تعداد استفاده : 87
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالغاشیه والکوثر والاخلاص            تعداد استفاده : 264
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت استودیویی و بسیار قدیمی از سور مبارکه غاشیه و فجر            تعداد استفاده : 597
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
توضیحات : تلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل که در روز چهارم ماه رمضان، برای اولین بار از تلویزیون مصر پخش شد
مدت :
کد: 15342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل/سوره مبارکه غاشیه            تعداد استفاده : 545
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
توضیحات : تلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل که در روز سوم ماه رمضان، برای اولین بار از تلویزیون مصر پخش شد
مدت :
کد: 15340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت جدید سوره مبارکه غاشیه و نصر در مسجد امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 343
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 15328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسور مبارکه قصار / سوره غاشیه 8 تا آخر شمس، ضحی، انشراح، طین، حمد، تکویر، طارق، بلد، قدر قسمت2            تعداد استفاده : 1616
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسوره مبارکه قصار الصور غاشیه 8 تا آخر شمس، ضحی، انشراح، طین، حمد، تکویر، طارق، بلد، قدر قسمت1            تعداد استفاده : 2003
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه قلم 1 تا 13            تعداد استفاده : 89
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,769,854