خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 88 - غاشیه

ترتیل
موضوع : 88 - غاشیه
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 823
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 459
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 354
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 273
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 232
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 186
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 199
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 146
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 160
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 179
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 214
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 167
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 175
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 126
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 209
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 226
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 193
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 217
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,792,021