خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 88 - غاشیه

موضوع : 88 - غاشیه
   تعداد 105
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره های مبارکه غاشیه ، ضحی ، تین ، انشراح و علق (قاهره - 1346 شمسی)            تعداد استفاده : 1931
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 22:23
مدت : 22:23
کد: 89082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالغاشیة 1            تعداد استفاده : 665
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالغاشیة 1-26            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة الفجر الاقصى            تعداد استفاده : 384
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالغاشیه والفجر            تعداد استفاده : 436
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالغاشیه            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالغاشیة و الفجر – شبرا الیمن – زفتى – غربیة            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالغاشیة            تعداد استفاده : 504
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالغاشیة الانشقاق            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة            تعداد استفاده : 378
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة والفجر وقصار السور - 1966 - باکستان            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة والحمد والقرة (2)            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة من 8 الى 26 الشمس الضحى الشرح شرح التین الفاتحة            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الطارق الشمس            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الشمس والضحى            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الاخلاص الفلق            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة استدیو            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة 2            تعداد استفاده : 378
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة وقصار السور والبقرة - المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 382
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة والحمد والقرة            تعداد استفاده : 367
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة من 8 الى 26            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة القصار            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الطارق الشمس (2)            تعداد استفاده : 310
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الشمس والضحى (2)            تعداد استفاده : 315
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة الاخلاص الفلق (2)            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالغاشیة استدیو (2)            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة-قریش            تعداد استفاده : 258
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة والفجر            تعداد استفاده : 249
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة 8-26            تعداد استفاده : 231
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة            تعداد استفاده : 170
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالغاشیة المجادلة - الجامعة البنوریة            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالغاشیة والفجر والکوثر            تعداد استفاده : 238
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالغاشیة            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالغاشیة والفجر والبلد والشمس والضحى واللیل - الشیخ سید سعید            تعداد استفاده : 178
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیه والذاریات والشمس من منزل الأستاذ حسین فرج            تعداد استفاده : 428
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26الذاریات 1-30 الشمس 1977            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد الشمس العلق القدر لبنان 1961            تعداد استفاده : 415
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد الشمس الحاقة الفاتحة البقرة الاسکندریة 1964            تعداد استفاده : 398
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الضحى الانشراح العلق 1-8 مسجد السیدة زینب            تعداد استفاده : 420
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الشمس الضحى            تعداد استفاده : 412
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 2            تعداد استفاده : 411
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 1-26 الفجر البلد 1964 سلامة راضى            تعداد استفاده : 410
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیه والفجر والبلد والقمر والرحمن والفاتحه من عابدین 1967 رائعه            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة الذاریات 1977            تعداد استفاده : 185
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد القمر 54-55 الرحمن 1-27 الفاتحة البقرة عابدین 1967            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد الشمس العلق القدر لبنان 1961 ج            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الفجر البلد الشمس الحاقة الاسکندریة 1964            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الضحى الانشراح التین العلق القدر النصر            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 8-26 الذاریات 1-30 الشمس 1-8 1977            تعداد استفاده : 190
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 1            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالغاشیة 1-26 البلد الشمس العلق            تعداد استفاده : 99
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالغاشیة الفجر البلد الشمس اللیل            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالغاشیة            تعداد استفاده : 224
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالغاشیة والفجر والبلد            تعداد استفاده : 278
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالغاشیة الفجر            تعداد استفاده : 263
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالغاشیة 1            تعداد استفاده : 251
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالغاشیة 2            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیه الفجر البلد البقره المنیا 22-10-1986            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة والفجر والبلد 2004            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة و الفجر و البلد - ایران - 1991            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة و الفجر و الإخلاص و الفاتحة و البقرة            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة البلد الضحى الشرح الفاتحة البقرة - القوصیه            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیه والفجر و البلد            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة والفجر والبلد            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة والبلد - کارولینا - 2004            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة و الفجر و الاخلاص و الفاتحة و اول البقرة - قنا - 5_4_2003            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالغاشیة الفجر مولد السیدة زینب 1992            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالغاشیه والکوثر والاخلاص            تعداد استفاده : 265
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره غاشیه آیات 17 تا 26            تعداد استفاده : 89
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:41
مدت : 00:05:41
کد: 33832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره غاشیه آیات 1 تا 16            تعداد استفاده : 75
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:36
مدت : 00:06:36
کد: 33830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 832
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 463
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 358
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 275
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 235
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 201
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 195
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 186
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 199
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 148
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 160
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 180
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 216
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 170
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 182
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 214
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 178
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 177
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 127
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 211
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 217
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 229
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 196
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 221
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت استودیویی و بسیار قدیمی از سور مبارکه غاشیه و فجر            تعداد استفاده : 603
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
توضیحات : تلاوت تصویری جدید استاد مصطفی اسماعیل که در روز چهارم ماه رمضان، برای اولین بار از تلویزیون مصر پخش شد
مدت :
کد: 15342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,731,218