خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 87 - اعلی

تلاوت
موضوع : 87 - اعلی
   تعداد 40
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19            تعداد استفاده : 803
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:03
مدت : 04:03
کد: 89026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 3            تعداد استفاده : 354
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 1            تعداد استفاده : 357
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 4            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 2            تعداد استفاده : 382
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى لبنان            تعداد استفاده : 342
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى رمضان 21-9-2007            تعداد استفاده : 364
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالاعلى والغاشیة والفجر 19-2-2012            تعداد استفاده : 357
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکستان            تعداد استفاده : 487
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من ایران فى رمضان 2007            تعداد استفاده : 478
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 2            تعداد استفاده : 482
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى وقریش ابو حماد            تعداد استفاده : 488
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى والشمس ایران            تعداد استفاده : 357
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکاستان            تعداد استفاده : 371
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 1            تعداد استفاده : 386
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 1            تعداد استفاده : 359
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 2            تعداد استفاده : 361
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالاعلى            تعداد استفاده : 365
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى            تعداد استفاده : 351
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة (2)            تعداد استفاده : 358
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 4            تعداد استفاده : 348
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2            تعداد استفاده : 354
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلى 1            تعداد استفاده : 389
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلی_والفلق_والناس_والفاتحة            تعداد استفاده : 364
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلی والفلق والناس والفاتحة            تعداد استفاده : 375
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة            تعداد استفاده : 154
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 6            تعداد استفاده : 156
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 3            تعداد استفاده : 137
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2 (2)            تعداد استفاده : 155
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى - القصار            تعداد استفاده : 151
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالاعلى            تعداد استفاده : 158
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالاعلى            تعداد استفاده : 252
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاعلى و البلد الحلمیة 1980            تعداد استفاده : 183
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انوراخر الاعلى و قریش و الاخلاص و الفلق و الفاتحة            تعداد استفاده : 169
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالاعلى            تعداد استفاده : 497
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالاعلى الغاشیة            تعداد استفاده : 199
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالاعلى            تعداد استفاده : 173
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالاعلى البینة الفاتحة البقرة 11-4-2002            تعداد استفاده : 170
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالاعلى و الغاشیة و الفجر            تعداد استفاده : 193
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالاعلى من عزاء بمصر            تعداد استفاده : 187
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,738,543