خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 87 - اعلی

موضوع : 87 - اعلی
   تعداد 71
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19            تعداد استفاده : 803
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:03
مدت : 04:03
کد: 89026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 3            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 1            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 4            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 2            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى لبنان            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى رمضان 21-9-2007            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالاعلى والغاشیة والفجر 19-2-2012            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکستان            تعداد استفاده : 487
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من ایران فى رمضان 2007            تعداد استفاده : 477
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 2            تعداد استفاده : 482
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى وقریش ابو حماد            تعداد استفاده : 487
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى والشمس ایران            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکاستان            تعداد استفاده : 371
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 1            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 1            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 2            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالاعلى            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة (2)            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 4            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلى 1            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلی_والفلق_والناس_والفاتحة            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلی والفلق والناس والفاتحة            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 6            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 3            تعداد استفاده : 137
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2 (2)            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى - القصار            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالاعلى            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالاعلى            تعداد استفاده : 252
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاعلى و البلد الحلمیة 1980            تعداد استفاده : 183
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انوراخر الاعلى و قریش و الاخلاص و الفلق و الفاتحة            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالاعلى            تعداد استفاده : 497
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالاعلى الغاشیة            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالاعلى            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالاعلى البینة الفاتحة البقرة 11-4-2002            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالاعلى و الغاشیة و الفجر            تعداد استفاده : 193
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالاعلى من عزاء بمصر            تعداد استفاده : 187
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ی اعلی            تعداد استفاده : 156
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:31
مدت : 00:50:31
کد: 35159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیسبح بسم ربک الاعلی            تعداد استفاده : 144
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:32
مدت : 15:32
کد: 34199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره اعلی آیات 8 تا 19            تعداد استفاده : 151
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:41
مدت : 00:05:41
کد: 33831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره اعلی آیات 1 تا 7            تعداد استفاده : 173
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:28
مدت : 00:07:28
کد: 33829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 831
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 495
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 277
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 249
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 219
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 180
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 199
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 219
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 188
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 179
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 174
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 222
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 200
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 199
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 191
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 219
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 206
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 165
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 241
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 217
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 210
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 227
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 204
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,691,861