خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 87 - اعلی

موضوع : 87 - اعلی
   تعداد 71
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19428
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:03
زمان : 04:03
کد: 89026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 3208
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 1213
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 4212
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاعلى 2235
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى لبنان214
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى رمضان 21-9-2007222
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالاعلى والغاشیة والفجر 19-2-2012225
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکستان250
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من ایران فى رمضان 2007254
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 2254
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى وقریش ابو حماد255
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى والشمس ایران230
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکاستان230
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاعلى 1239
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 1219
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 2223
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالاعلى224
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى216
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69283
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة (2)226
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 4222
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2217
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلى 1251
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلی_والفلق_والناس_والفاتحة223
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلی والفلق والناس والفاتحة234
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,827,249,764