خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 87 - اعلی

موضوع : 87 - اعلی
   تعداد 71
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه اعلی آیات 1-19524
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:03
زمان : 04:03
کد: 89026
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالاعلى 3256
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84642
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالاعلى 1261
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84641
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالاعلى 4259
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83267
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد اللیثیالاعلى 2290
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83266
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى لبنان262
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80263
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاعلى رمضان 21-9-2007272
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80004
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 عبد الفتاح الطاروطیالاعلى والغاشیة والفجر 19-2-2012271
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75555
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکستان315
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74195
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالاعلى من ایران فى رمضان 2007318
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74194
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالاعلى 2320
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74193
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالاعلى وقریش ابو حماد315
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74192
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالاعلى والشمس ایران270
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73634
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالاعلى من باکاستان281
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73633
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورالاعلى 1283
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73631
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 1268
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72583
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاعلى 2272
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71382
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید سعیدالاعلى273
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70941
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى261
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69283
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى الغاشیة (2)270
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69282
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 4268
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69281
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلى 2270
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69280
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلى 1299
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69279
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الاعلی_والفلق_والناس_والفاتحة275
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاعلی والفلق والناس والفاتحة281
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68759
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,875,017,841