خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 86 - طارق

تلاوت
موضوع : 86 - طارق
   تعداد 58
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق            تعداد استفاده : 1669
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 3:12
مدت : 3:12
کد: 89076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالطارق            تعداد استفاده : 603
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالطارق کاملة            تعداد استفاده : 331
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالطارق            تعداد استفاده : 519
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطارق القصار            تعداد استفاده : 680
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق والأعلى من ابو الصیر روعه            تعداد استفاده : 377
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 2            تعداد استفاده : 411
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 3            تعداد استفاده : 374
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 1            تعداد استفاده : 357
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالطارق            تعداد استفاده : 533
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالطارق 1            تعداد استفاده : 460
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالطارق 1-17            تعداد استفاده : 364
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالطارق البلد            تعداد استفاده : 340
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق وقصار السور - المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 391
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق القصار            تعداد استفاده : 361
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (3)            تعداد استفاده : 339
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر البلد            تعداد استفاده : 350
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 3            تعداد استفاده : 377
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 1            تعداد استفاده : 368
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس (2)            تعداد استفاده : 397
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق            تعداد استفاده : 347
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والقصار            تعداد استفاده : 348
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (2)            تعداد استفاده : 329
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 4            تعداد استفاده : 353
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 2            تعداد استفاده : 148
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس            تعداد استفاده : 142
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالطارق وقریش والفاتحه من ابو داوووود العنب            تعداد استفاده : 138
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالطارق والشمس انجلترا            تعداد استفاده : 175
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق والبلد قدیمة            تعداد استفاده : 214
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق البلد            تعداد استفاده : 215
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق والآعلى            تعداد استفاده : 145
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالطارق            تعداد استفاده : 151
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق رائعة            تعداد استفاده : 408
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 3            تعداد استفاده : 392
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 1            تعداد استفاده : 339
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق الاخلاص            تعداد استفاده : 174
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 2            تعداد استفاده : 178
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد1الطارق            تعداد استفاده : 143
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والشمس            تعداد استفاده : 148
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالطارق والبلد والفاتحة            تعداد استفاده : 316
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالطارق            تعداد استفاده : 209
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالطارق والشمس استریو            تعداد استفاده : 169
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالطارق            تعداد استفاده : 154
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالطارق والاخلاص            تعداد استفاده : 319
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالطارق            تعداد استفاده : 175
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالطارق 1            تعداد استفاده : 324
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطارق            تعداد استفاده : 156
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطارق إیران            تعداد استفاده : 189
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالطارق            تعداد استفاده : 155
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالطارق            تعداد استفاده : 272
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالطارق والأعلى والغاشیة والفجر أولیلة            تعداد استفاده : 262
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالطارق والفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 145
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیالطارق والأعلى والغاشیه            تعداد استفاده : 571
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالطارق والأعلى والغاشیة والفجر والبلد والقارعة والعادیات من منیا القمح 1989 ممتازة            تعداد استفاده : 117
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالطارق والقصار            تعداد استفاده : 88
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه طارق ،آیه 1 تا 17            تعداد استفاده : 226
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه طارق 1 تا 8            تعداد استفاده : 116
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,716,286