خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 86 - طارق

موضوع : 86 - طارق
   تعداد 87
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق922
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 3:12
زمان : 3:12
کد: 89076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالطارق255
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالطارق کاملة192
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالطارق243
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالطارق القصار327
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق والأعلى من ابو الصیر روعه196
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 2203
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 3209
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالطارق 1211
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالطارق255
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالطارق 1213
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالطارق 1-17211
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالطارق البلد195
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق وقصار السور - المسجد الأقصى214
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق القصار202
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (3)183
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر البلد198
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 3212
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 1211
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس (2)226
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق205
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والقصار200
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر198
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (2)195
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 4210
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,800,235,877