خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 85 - بروج- صفحه 2

موضوع : 85 - بروج
   تعداد 120
 محمود محمد صابرالبروج والقصار من باکستان87
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبروج والطارق السنبلاوین نادرة ورائعة83
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبروج الطارق 185
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 75600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبروج والطارق والأعلى84
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبروج الطارق 279
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالبروج134
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالبروج والشمس وقریش والکوثر والحمد والبقرة94
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 73687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالبروج.الطارق.الاعلى.القدر.میت العامل.17-11-200772
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالبروج والطارق والضحى89
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالبروج والاعلى والفجر طهواى 4-12-201081
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاخر البروج والطارق طلخا94
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالبروج والطارق85
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالبروج والطارق والأعلى أکتوبر 200689
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالبروج الطارق الاعلى 17-9-200878
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاخرالبروج والقصار الزهایره 24-2-201181
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاخر البروج والطارق والاعلى والصمد والمعوذتین والبقرة75
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالبروج والطارق والفاتحة وأول البقرة90
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالبروج90
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالبروج والقصار98
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبروج والقصار86
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبروج77
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-البروج74
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبروج_والطارق_والأعلی_والغاشیة81
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالبروج الطارق البلد107
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالبروج90
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,942,977