خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 84 - انشقاق

تلاوت
موضوع : 84 - انشقاق
   تعداد 12
استاد محمد اللیثیالانشقاق 1            تعداد استفاده : 442
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر الإنشقاق والطارق والأعلى والفاتحة وأول البقرة من شنفاس 1996 ختام            تعداد استفاده : 397
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالانشقاق 2010            تعداد استفاده : 483
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالانشقاق 1989            تعداد استفاده : 476
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالانشقاق والغاشیة (2)            تعداد استفاده : 399
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالانشقاق والغاشیة            تعداد استفاده : 386
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالانشقاق الطارق            تعداد استفاده : 388
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالانشقاق 1-15            تعداد استفاده : 477
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالانشقاق کاملة ایران صدى            تعداد استفاده : 558
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه انشقاق 1 تا 8            تعداد استفاده : 190
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انشقاق            تعداد استفاده : 1500
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:16
توضیحات : تلاوت «سوره انشقاق آیات 16 الی آخر» با صدای مرحوم «استاد شحات محمد انور»(4:16)
مدت : 4:16
کد: 6426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انشقاق، بروج ، طارق ، اعلی ، غاشیه            تعداد استفاده : 1937
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 29:13 
توضیحات :  تلاوت سوره های انشقاق و بروج و طارق و اعلی و غاشیه با صدای شحات محمد انور (29:13) 
مدت : 29:13 
کد: 6425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,778,686