خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 84 - انشقاق

ترتیل
موضوع : 84 - انشقاق
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 941
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 666
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 498
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 453
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 388
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 354
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 351
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 378
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 392
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 347
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 360
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 347
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 359
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 238
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 232
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 219
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 237
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 212
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 211
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 205
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 252
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 237
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 227
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 241
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 225
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 232
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,796,874