خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 84 - انشقاق

موضوع : 84 - انشقاق
   تعداد 42
استاد محمد اللیثیالانشقاق 1            تعداد استفاده : 447
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر الإنشقاق والطارق والأعلى والفاتحة وأول البقرة من شنفاس 1996 ختام            تعداد استفاده : 403
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالانشقاق 2010            تعداد استفاده : 493
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالانشقاق 1989            تعداد استفاده : 482
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالانشقاق والغاشیة (2)            تعداد استفاده : 404
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالانشقاق والغاشیة            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالانشقاق الطارق            تعداد استفاده : 393
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالانشقاق 1-15            تعداد استفاده : 483
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالانشقاق کاملة ایران صدى            تعداد استفاده : 569
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سورة انشقاق            تعداد استفاده : 318
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:44
مدت : 00:43:44
کد: 35158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره انشقاق آیات 1 تا 9            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:59
مدت : 00:05:59
کد: 33825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره انشقاق آیات 10 تا 25            تعداد استفاده : 370
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:47
مدت : 00:06:47
کد: 33824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 946
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 671
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 502
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 456
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 392
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 354
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 396
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 351
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 362
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 349
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 363
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 241
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 235
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 220
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 202
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 240
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 205
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 253
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 238
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 228
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 241
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 225
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 234
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه انشقاق 1 تا 8            تعداد استفاده : 192
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انشقاق            تعداد استفاده : 1510
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:16
توضیحات : تلاوت «سوره انشقاق آیات 16 الی آخر» با صدای مرحوم «استاد شحات محمد انور»(4:16)
مدت : 4:16
کد: 6426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انشقاق، بروج ، طارق ، اعلی ، غاشیه            تعداد استفاده : 1943
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 29:13 
توضیحات :  تلاوت سوره های انشقاق و بروج و طارق و اعلی و غاشیه با صدای شحات محمد انور (29:13) 
مدت : 29:13 
کد: 6425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,394,094