خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 83 - مطففین

تلاوت
موضوع : 83 - مطففین
   تعداد 48
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه مطففین آیات 22-28 و شمس            تعداد استفاده : 765
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:44
مدت : 05:44
کد: 89029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالمطففین            تعداد استفاده : 333
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق            تعداد استفاده : 707
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین الطارق الأعلى الغاشیة            تعداد استفاده : 677
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والانشقاق والبروج            تعداد استفاده : 378
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج            تعداد استفاده : 427
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین الإنشقاق البروج - شبرا بلولة            تعداد استفاده : 422
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین 1            تعداد استفاده : 408
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین            تعداد استفاده : 346
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین والإنشقاق والبروج والفاتحة وأول البقرة ختام دیرب السوق روعه            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین الانشقاق دیرب السوق            تعداد استفاده : 328
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالمطففین 18-28            تعداد استفاده : 338
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمطففین والإنشقاق            تعداد استفاده : 331
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالمطففین 18-28            تعداد استفاده : 367
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین            تعداد استفاده : 467
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین (2)            تعداد استفاده : 407
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین ورش            تعداد استفاده : 358
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین وقصار السور من میت القرشى رائعه            تعداد استفاده : 433
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والإنشقاق والعلق - القلیوبیة 26-11-2009            تعداد استفاده : 453
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین والانشقاق            تعداد استفاده : 354
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالمطففین فى عمر مکرم            تعداد استفاده : 332
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالمطففین والشمس -الزنکلون 25-6-2012            تعداد استفاده : 578
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالمطففین والفاتحة - 8 دقائق من الروعة            تعداد استفاده : 361
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین_-ورش            تعداد استفاده : 307
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالمطففین            تعداد استفاده : 299
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالمطففین            تعداد استفاده : 234
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین            تعداد استفاده : 287
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین أمسیه تفهنا العزب 1            تعداد استفاده : 274
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین البوها میت غمر 1985            تعداد استفاده : 282
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین من البوها میت غمر 1985            تعداد استفاده : 155
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالمطففین أمسیة تفهنا العزب 2            تعداد استفاده : 155
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین والانشقاق والفاتحه            تعداد استفاده : 391
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 5            تعداد استفاده : 379
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 3            تعداد استفاده : 376
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 1            تعداد استفاده : 377
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین فجر            تعداد استفاده : 170
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 4            تعداد استفاده : 170
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین 2            تعداد استفاده : 174
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالمطففین (کلا إن کتاب الأبرار لفی علیین) قصیر            تعداد استفاده : 164
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والعلق والقدر ال قوره دار السلام 2011            تعداد استفاده : 154
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین الانشقاق البروج المنشاه            تعداد استفاده : 148
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالمطففین والبلد والطارق والعلق والقدر والفاتحة وأول البقرة مسجلة من مسجد الامام الحسین 23-9-2011            تعداد استفاده : 163
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالمطففین 18-36 الانشقاق البروج 1-9            تعداد استفاده : 285
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالمطففین والنصر            تعداد استفاده : 180
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت بسیار زیبا از استاد محمود شحات انور از سور مبارکه مطففین/حمد/بقره.            تعداد استفاده : 416
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه مطففین 22 تا 28 ، شمس            تعداد استفاده : 325
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه مطففین 22 تا 28            تعداد استفاده : 216
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه مطففین 1 تا 13            تعداد استفاده : 115
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,746,963