خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 82 - انفطار

موضوع : 82 - انفطار
   تعداد 155
استاد سید متولی عبد العالالإنفطار 1411
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88522
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالانفطار کاملة271
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87854
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالانفطار إلى الغاشیة464
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87363
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالانفطار294
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار والطارق والفجر والفاتحه واول البقرة واخرها من سوریا420
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86361
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار والطارق والفاتحة وأول البقرة425
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86360
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الفجر البلد412
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86359
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الطارق الفجر الفاتحة والبقرة413
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86358
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الطارق الفجر الفاتحة البقرة407
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86357
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الطارق الفجر الفاتحة البقرة المسجد الاموى396
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86356
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الطارق الفجر العلق القارعة الفاتحة البقرة432
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86355
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار البروج البلد الستینات425
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86354
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار 2410
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86353
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالإنفطار والفجر والبلد375
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86300
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالإنفطار والفجر و البلد نادر سجل من الکویت سنة 1966م405
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86299
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالإنفطار کاملة والفجر کاملة والبلد من أولها الى الایة 18382
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86298
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالإنفطار الطارق الفجر و الفاتحة وأول البقرة وآخرها الجامع الأموی دمشق390
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86297
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالأنفطار 6-19 الفاتحة وأول البقرة الجامع الأموی دمشق387
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86292
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار والفاتحة والبقرة318
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85769
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار والطارق والفجر والفاتحه واول البقرة واخرها من سوریا مقدمة331
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85768
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار و الطارق و الفجر و الفاتحه و اول البقره استدیو_2312
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85767
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الفجر البلد 1-18 المسجد الکبیر الکویت 1966329
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85766
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الطارق الفجر الفاتحة وأول البقرة313
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85765
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الطارق الفجر الفاتحة البقرة رادیو سوریا302
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85764
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالانفطار الطارق الفجر العلق القارعة الفاتحة وأول البقرة وآخرها الاقصر314
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85763
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,925,593