خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 79 - نازعات

موضوع : 79 - نازعات
   تعداد 136
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 26-33            تعداد استفاده : 1572
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:11
مدت : 04:11
کد: 89072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه نازعات آیات 15-30 در محضر رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 759
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 15:30
مدت : 15:30
کد: 89023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنازعات 2            تعداد استفاده : 686
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنازعات3            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنازعات والفاتحة والبقرة من عزاء 1989 نادرة            تعداد استفاده : 312
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنازعات و الفاتحة و البقرة            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالنازعات 21-41            تعداد استفاده : 399
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالنازعات المطففین الکوثر الفلق الناس نادر جدا            تعداد استفاده : 748
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالنازعات والمطففین والکوثر والفلق والناس            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالنازعات المطففین العلق الفلق الناس رادیو سوریا            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات والعلق - رائعة المقاطعة السنبلاوین 1987            تعداد استفاده : 437
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات والطارق والاعلى وقریش 1997-4-24            تعداد استفاده : 448
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات والانفطار بایران اخر ما صور للشیخ            تعداد استفاده : 402
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات روعة            تعداد استفاده : 403
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات 3            تعداد استفاده : 417
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات 1            تعداد استفاده : 418
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات والطارق والاعلى وقریش 28-9-1999            تعداد استفاده : 326
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات والانفطار            تعداد استفاده : 307
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات والانفطار ایران            تعداد استفاده : 307
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات بایران مذاعة 10-3-2011            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنازعات 2            تعداد استفاده : 320
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنازعات 2            تعداد استفاده : 503
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنازعات والقصار حلوة جدا            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالنازعات 1            تعداد استفاده : 313
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنازعات والانسان ختام البیضة تمى الامدید 27-9-2011            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنازعات 11-11-2008 بمنطقة الساحة -بمدینة الزقازیق            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالنازعات الابراهیمیة -شرقیة            تعداد استفاده : 144
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالنازعات 26-41 استدیو            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالنازعات 30-46 ایران            تعداد استفاده : 145
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنازعات وقصار السور            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنازعات 27-46            تعداد استفاده : 176
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنازعات 27-41            تعداد استفاده : 157
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنازعات            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنازعات والشمس 1954            تعداد استفاده : 152
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنازعات 27-46 والطارق 1-17 والبلد 1-17            تعداد استفاده : 147
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالنازعات 27-33            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنازعات            تعداد استفاده : 248
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنازعات عبس (2)            تعداد استفاده : 294
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنازعات2            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنازعات عبس            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنازعات (2)            تعداد استفاده : 161
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالنازعات والشمس رائعة            تعداد استفاده : 275
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالنازعات بأولیلة السبت 23 یولیو 2005            تعداد استفاده : 280
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالنازعات والفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 144
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالنازعات مسجد الشیخ الشوادفى فرسیس مرکز الزقازیق 29-9-2006            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالنازعات امسیه هریه رزنه 15-10-2010            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالنازعات الکوثر            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالنازعات 2010            تعداد استفاده : 171
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالنازعات 2            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالنازعات المؤمنون 2001            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالنازعات میت محمود            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالنازعات والقدر            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالنازعات رائعه جدا میت محمود            تعداد استفاده : 110
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات-حفلة من مسجد الحسین            تعداد استفاده : 427
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات 2            تعداد استفاده : 418
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات 15-46 رقم 2            تعداد استفاده : 410
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات 15-46 الانفطار الاقصى 1967            تعداد استفاده : 433
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات 15-41 من مسجد الحسین 1977            تعداد استفاده : 402
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات والعلق خارجی من القصر الملکی بمصر فی فترة الخمسینیات            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات القمر الطارق            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات القصار قصر الملک            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات الحاقة الفاتحة            تعداد استفاده : 130
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات 15-46            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات 15-46 الانفطار الاقصى 1977            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات 15-41            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالنازعات 15-29 الانفطار 1-19 من المسد الاقصى 1957            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالنازعات            تعداد استفاده : 409
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالنازعات القصار 1            تعداد استفاده : 398
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالنازعات القصار 2            تعداد استفاده : 207
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالنازعات التکویر            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالنازعات 26-46            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالنازعات وقصار السور            تعداد استفاده : 219
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالنازعات ایران 2            تعداد استفاده : 225
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالنازعات 2            تعداد استفاده : 203
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالنازعات والزلزله وقریش أولیله 1991            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالنازعات ایران 1            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالنازعات 1            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات والتکویر والبروج            تعداد استفاده : 306
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات کاملة            تعداد استفاده : 302
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات 7            تعداد استفاده : 295
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات 5            تعداد استفاده : 281
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات 3            تعداد استفاده : 308
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات 1            تعداد استفاده : 294
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات وفاتحة الکتاب            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات والتکویر والبروج والفاتحه            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات شربین            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات 6            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات 4            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالنازعات 2            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالنازعات من قریة العسیرات فرشوط 21-5 -2009            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد علی حسن سویسیالنازعات والاخلاص والفاتحه وأول البقره بمیت ناجى            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالنازعات والفاتحة            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالنازعات            تعداد استفاده : 119
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالنازعات والفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 299
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبالنازعات والتکویر والفتحه واول البقره            تعداد استفاده : 313
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبالنازعات وقصار السور عزاء الحاج عثمان حسین اسکندر 16-6-2010            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 احمد الشحات لاشینالنازعات والقصار بالسنبلاوین 3-8-2009            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : احمد الشحات لاشین
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 احمد الشحات لاشینالنازعات وقصار السور عزاء بمیت اشنا 3-7-2009            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : احمد الشحات لاشین
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 1 تا 3            تعداد استفاده : 78
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:17
مدت : 00:44:17
کد: 35168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 13 تا 25            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:03
مدت : 00:46:03
کد: 35167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,730,057