خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 78 - نبأ

سخنرانی ها
موضوع : 78 - نبأ
   تعداد 12
آیت الله شیخ محمد شجاعیعقوبت کسانی که معاد را نفی می کنند ازدر سوره نباء            تعداد استفاده : 39
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:00
مدت : 18:00
کد: 44149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیچگونگی شرایط قیامت از زبان سوره نباء            تعداد استفاده : 49
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:25
مدت : 00:27:25
کد: 44148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیبررسی آیات پیرامون معاد در سوره نباء            تعداد استفاده : 33
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:56
مدت : 00:26:56
کد: 44147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیتفسیر سوره نبا 5            تعداد استفاده : 36
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:56
مدت : 00:30:56
کد: 44097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیتفسیر سوره نبا 4            تعداد استفاده : 69
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:14
مدت : 00:27:14
کد: 44095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیتفسیر سوره نبا 3            تعداد استفاده : 44
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:00
مدت : 00:18:00
کد: 44094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیتفسیر سوره نبا 2            تعداد استفاده : 35
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:25
مدت : 00:27:25
کد: 44093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیتفسیر سوره نبا 1            تعداد استفاده : 45
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:56
مدت : 00:26:56
کد: 44092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نبأ            تعداد استفاده : 16
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:56
مدت : 00:52:56
کد: 35169
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نبأ آیات 16 تا 30            تعداد استفاده : 32
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:08
مدت : 00:07:08
کد: 33803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نبأ آیات 31 تا 40            تعداد استفاده : 57
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:34
مدت : 00:07:34
کد: 33802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نبأ آیات 1 تا 15            تعداد استفاده : 63
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:48
مدت : 00:07:48
کد: 33801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,632,161