خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 78 - نبأ

موضوع : 78 - نبأ
   تعداد 278
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه نباء آیات 1-30675
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:11
زمان : 06:11
کد: 89024
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالاواخر النبا والنازعات والفاتحة والبقرة615
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88870
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ والنازعات543
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88792
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات والعلق عزاء525
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88790
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات ایران547
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88788
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ 31-40553
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88785
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنباء والقصار278
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ وقصارالسور298
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88124
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ والنازعات وقریش299
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88123
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات والعلق قران ظهرجمعه قریة تلراک بمرکز اولاد صقر 28-6-2008294
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88122
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات والعلق 2010286
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88121
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبأ والنازعات والحمد والبقرة288
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88120
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والنازعات 2289
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88119
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والقصار296
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88118
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالنبا والقصار 2288
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88117
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبا النازعات578
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87570
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبأ الى التکویر558
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87569
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبا والقصار304
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87141
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبأ والنازعات والطارق والفاتحة والبقرة317
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87140
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالنبأ 31-40339
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87139
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالنبا رائعة549
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86664
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیآخر النبأ523
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85514
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنبا والنازعات والانفطار ایران331
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85092
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنبأوالنازعات والطارق والاعلى وقریش اولاد صقر327
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85091
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالنبأ والنازعات والطارق والأعلى- مولد الشیخ عبدالحق القاضى1997323
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,912,669,050