خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 77 - مرسلات

ترتیل
موضوع : 77 - مرسلات
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 861
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 597
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 506
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 449
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 371
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 216
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 206
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 199
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 220
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 196
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 191
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 204
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 227
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 191
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 187
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 228
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 215
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 205
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 205
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 243
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 206
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 262
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 201
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 202
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 257
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,744,841