خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 76 - انسان

سخنرانی ها
موضوع : 76 - انسان
   تعداد 10
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 27 تا 31            تعداد استفاده : 302
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:33
مدت : 00:28:33
کد: 26477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 23 تا 27            تعداد استفاده : 300
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:51
مدت : 00:29:51
کد: 26476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 21 تا 22            تعداد استفاده : 299
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:10
مدت : 00:31:10
کد: 26475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 12 تا 20            تعداد استفاده : 305
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:36
مدت : 00:30:36
کد: 26474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیه 17            تعداد استفاده : 288
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:18
مدت : 00:27:18
کد: 26473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 11 تا 16            تعداد استفاده : 282
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:35
مدت : 00:27:35
کد: 26472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 5 تا 10            تعداد استفاده : 298
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:58
مدت : 00:25:58
کد: 26471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 3 تا 7            تعداد استفاده : 301
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:30
مدت : 00:25:30
کد: 26470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 1 تا 3 -2            تعداد استفاده : 303
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:17
مدت : 00:24:17
کد: 26469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 1 تا 3 -1            تعداد استفاده : 293
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:05
مدت : 00:30:05
کد: 26468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,659,378