خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 75 - قیامت

موضوع : 75 - قیامت
   تعداد 248
استاد سید متولی عبد العالالقیامه والنازعات عزاء والدة الشیخ وحید الشرقاوى            تعداد استفاده : 630
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة            تعداد استفاده : 649
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة وقصار السور            تعداد استفاده : 650
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والانفطار الحاج الشهیدى            تعداد استفاده : 662
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والانسان            تعداد استفاده : 645
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والانسان 5            تعداد استفاده : 633
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة کاملة            تعداد استفاده : 637
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة کاملة - بروایة ورش            تعداد استفاده : 624
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة ایران            تعداد استفاده : 618
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة 4            تعداد استفاده : 605
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة 2            تعداد استفاده : 650
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامه والتکویر من اذاعه لبنان            تعداد استفاده : 326
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامه والاحزاب            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة وقصار حفلة ابو قرقاص            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والقصار            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والتکویر والبلد من جامع برجا الکبیر لبنان 2000            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والإنسان            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والإنسان وجه أول            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة والانسان 3            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة کاملة والإنسان 1- 20            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة حفلة خارجیة من صعید مصر            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة 5            تعداد استفاده : 311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة 3            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالقیامة - الانسان            تعداد استفاده : 321
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالقیامة والمرسلات            تعداد استفاده : 632
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالقیامة            تعداد استفاده : 228
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامه والطارق والاعلى ایران            تعداد استفاده : 239
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامه فی مناسبه خاصه بالشیخ اسعد ابو الجدایل            تعداد استفاده : 228
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة            تعداد استفاده : 237
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة وقصار من الزقازیق            تعداد استفاده : 217
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والعلق والکافرون والنصر من بهنیا 2000 ختام ممتاز            تعداد استفاده : 226
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والعلق من الصوه 1999 ممتازة            تعداد استفاده : 215
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والطارق والاعلى            تعداد استفاده : 242
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والطارق والأعلى ج2            تعداد استفاده : 243
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والانسان صهبرة            تعداد استفاده : 222
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والإنفطار السنبلاوین غیر مکتمله روعه            تعداد استفاده : 221
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة و قصار السور - عزبة عقدة - الجعفریة            تعداد استفاده : 238
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة و الحشر و العلق و الفاتحة - مسهلة 1994            تعداد استفاده : 207
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة من کفر صقر 1997 ممتازة            تعداد استفاده : 226
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة ملامس            تعداد استفاده : 213
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة عزبة الصاعیدة            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة ایران 2            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة الطارق الاعلى ایران            تعداد استفاده : 239
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة السنبلاوین 1            تعداد استفاده : 226
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة ابو الجدایل            تعداد استفاده : 235
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 4            تعداد استفاده : 225
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 2            تعداد استفاده : 237
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة - میت حواى 1994            تعداد استفاده : 251
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 36 40 مقطع رائع جداً            تعداد استفاده : 182
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامه والانسان الحسنیه 96            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامه أمسیة            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة وقصار            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة وقصار السور النخاس 2007            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والعلق من میت ابو عربی            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والطارق والعلق ایران            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والطارق والاعلى ایران            تعداد استفاده : 111
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والبلد عزاء            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والإنفطار وقریش والماعون والکوثر والکافرون والنصر- غزالةالزقازیق شرقیة1997            تعداد استفاده : 111
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة والأعلى            تعداد استفاده : 111
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة و العلق الصوة 15-8-1999            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة و الإنشقاق و الضحى و الشرح - أولیلة            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة من الآیة 22إلى الآیة 40            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة غزالة            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة سنباط            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة ایران 1            تعداد استفاده : 111
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة الصوة 15-8-1999            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة التلین منیا القمح            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة أمسیة من الخطارة            تعداد استفاده : 110
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 3            تعداد استفاده : 99
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة 1            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالقیامة - صهبرة - دیرب نجم            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأخر القیامة            تعداد استفاده : 137
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر القیامة والإنسان قدیمة فوق الوصف            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالقیامة والقصار            تعداد استفاده : 280
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر القیامة والقصار ختام عزاء العنکبوت والروم من الحوة 6-3-97            تعداد استفاده : 145
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالقیامة            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالقیامة استدیو            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالقیامة الإنسان 1-18            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالقیامة            تعداد استفاده : 99
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالقیامة والتکویر وقصار السور            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالقیامة الانشقاق            تعداد استفاده : 524
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالقیامة وقصار            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقیامة 1-40 مصر            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقیامة 1-40 والقصار            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامه            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة            تعداد استفاده : 130
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والمرسلات (2)            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والقصار            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والغاشیة - مصر            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 5            تعداد استفاده : 123
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 3            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 2            تعداد استفاده : 110
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 1            تعداد استفاده : 133
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامه (2)            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والمرسلات            تعداد استفاده : 68
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة واللیل            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة والقصار (2)            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة اللیل 1            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 4            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقیامة 3 (2)            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,805,506