خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 72 - جن

موضوع : 72 - جن
   تعداد 85
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره های مبارکه جن آیات 18-28 ، مزمل و قدر            تعداد استفاده : 942
تلاوت
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 19:39
مدت : 19:39
کد: 89042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالجن والمزمل المدثر            تعداد استفاده : 512
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالجن            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالجن 1-24            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن            تعداد استفاده : 415
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن والنبأ والقصار            تعداد استفاده : 442
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن والمزمل واللیل من الکراکات مرکز بیلا            تعداد استفاده : 412
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن المزمل المدثر-القیامة-ابوعرفة--13-9-97            تعداد استفاده : 433
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر الجن والمزمل والقصار ختام عزاء الإسراء الأبعادیة            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمنوج والجن والمزمل            تعداد استفاده : 336
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82397
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن وقصار السور            تعداد استفاده : 322
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن والمزمل والمدثر حطیبة 29-6-93            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن والمزمل واللیل ختام من الکراکات 24 9 96 صدى صوت            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجن الأحقاف والتحریم والنازعات 81 تحفة            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالجن 4-28 المزمل 1-19            تعداد استفاده : 492
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالجن            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالجن 18-28 الزلزلة العادیات            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالجن 18-28 المزمل 1-9 مسجد عمرو بن العاص 1-7-2005            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالجن اذاعة            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالجن 1-24            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجن والمزمل            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجن المزمل            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجن والمزمل (2)            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالجن والمزمل الطاروطى 5-8-2011            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالجن والمزمل والقصار            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیآخر الجن            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالجن            تعداد استفاده : 127
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلإذاعة دمشق-الجن والمزمل            تعداد استفاده : 1714
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالجن المزمل اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 282
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالجن 1-28 المزمل 1-18 الاعلى البلد            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجن_والمزمل            تعداد استفاده : 128
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالجن المزمل            تعداد استفاده : 236
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتسورتا الجن والمزمل            تعداد استفاده : 882
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتسورتا الجن والمزمل            تعداد استفاده : 426
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالجن            تعداد استفاده : 279
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالجن 2            تعداد استفاده : 280
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالجن و المزمل            تعداد استفاده : 206
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالجن من اذاعة القران الکریم            تعداد استفاده : 119
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن والمزمل 3            تعداد استفاده : 1007
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن والمزمل 1            تعداد استفاده : 975
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن و المزمل المحلة            تعداد استفاده : 1068
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن 3            تعداد استفاده : 991
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن 1            تعداد استفاده : 985
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن والمزمل والقصار            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن والمزمل 2            تعداد استفاده : 168
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن و المزمل و قصار السور            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن محلة مرحوم            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن 2            تعداد استفاده : 178
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالجن (من أول السورة) المسجد الأحمدی طنطا            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالجن و المزمل            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجن            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجن المزمل المدثر 1-30            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صالح العلیمیالجن والأحقاف ومحمد وإذ صرفنا إلیک            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صالح العلیمیالجن والأحقاف ومحمد وإذ صرفنا إلیک مختلف            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جن آیات 1 تا 10            تعداد استفاده : 84
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:30
مدت : 01:00:30
کد: 26456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جن آیات 11 تا 19            تعداد استفاده : 80
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:51
مدت : 01:00:51
کد: 26455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جن آیات 20 تا 28            تعداد استفاده : 77
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:59
مدت : 01:02:59
کد: 26454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 736
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 437
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 340
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 292
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 235
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 187
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 163
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 169
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 166
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 172
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 224
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 166
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 162
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 203
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 182
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 183
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 118
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 223
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 228
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 189
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 241
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه جن 1 تا 6            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,903,661