خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 70 - معارج

سخنرانی ها
موضوع : 70 - معارج
   تعداد 7
دکتر میرباقریتفسیر سوره معارج 1 - مذمت حرص و طمع            تعداد استفاده : 425
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:09
مدت : 09:09
کد: 44935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره معارج 2 - عفاف اجتماعی از زبان قرآن            تعداد استفاده : 417
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:02
مدت : 09:02
کد: 44934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 1 تا 7            تعداد استفاده : 360
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:47
مدت : 00:53:47
کد: 26463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 5 تا 18            تعداد استفاده : 373
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:26
مدت : 00:47:26
کد: 26462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 19 تا 31            تعداد استفاده : 350
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:02
مدت : 01:03:02
کد: 26461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 27 تا 35            تعداد استفاده : 365
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:58
مدت : 01:02:58
کد: 26460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 36 تا 44            تعداد استفاده : 353
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:54
مدت : 00:32:54
کد: 26459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,645,678