خدمات تلفن همراه

    تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 70 - معارج

تلاوت
موضوع : 70 - معارج
   تعداد 10
استاد محمد صدیق منشاویالمعارج و اخر الحاقه استدیو            تعداد استفاده : 412
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج            تعداد استفاده : 537
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج والقیامة            تعداد استفاده : 555
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج والمزمل والفجر            تعداد استفاده : 378
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج ونوح            تعداد استفاده : 394
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج اذاعة            تعداد استفاده : 402
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج ونوح 2            تعداد استفاده : 399
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج 1-18 استدیو            تعداد استفاده : 392
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالمعارج نوح الجن            تعداد استفاده : 732
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه معارج 1 تا 11            تعداد استفاده : 225
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,645,367