خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 70 - معارج

موضوع : 70 - معارج
   تعداد 44
استاد محمد صدیق منشاویالمعارج و اخر الحاقه استدیو            تعداد استفاده : 420
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج            تعداد استفاده : 543
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج والقیامة            تعداد استفاده : 560
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالمعارج والمزمل والفجر            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج ونوح            تعداد استفاده : 406
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج اذاعة            تعداد استفاده : 409
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج ونوح 2            تعداد استفاده : 405
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالمعارج 1-18 استدیو            تعداد استفاده : 399
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالمعارج نوح الجن            تعداد استفاده : 737
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره معارج 1 - مذمت حرص و طمع            تعداد استفاده : 427
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:09
مدت : 09:09
کد: 44935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره معارج 2 - عفاف اجتماعی از زبان قرآن            تعداد استفاده : 418
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:02
مدت : 09:02
کد: 44934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 1 تا 7            تعداد استفاده : 362
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:47
مدت : 00:53:47
کد: 26463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 5 تا 18            تعداد استفاده : 376
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:26
مدت : 00:47:26
کد: 26462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 19 تا 31            تعداد استفاده : 352
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:02
مدت : 01:03:02
کد: 26461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 27 تا 35            تعداد استفاده : 366
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:58
مدت : 01:02:58
کد: 26460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره معارج آیات 36 تا 44            تعداد استفاده : 355
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:54
مدت : 00:32:54
کد: 26459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 868
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 648
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 509
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 474
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 401
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 396
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 393
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 402
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 413
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 242
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 239
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 207
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 265
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 247
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 253
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 233
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 257
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 264
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 250
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 239
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 235
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 256
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 242
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 263
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 273
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 260
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 300
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه معارج 1 تا 11            تعداد استفاده : 225
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,720,137