خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 68 - قلم

سخنرانی ها
موضوع : 68 - قلم
   تعداد 6
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ملک آیات 23 تا 30            تعداد استفاده : 95
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:28
مدت : 01:00:28
کد: 26542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره قلم آیات 1 تا 7            تعداد استفاده : 116
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:34
مدت : 00:59:34
کد: 26541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره قلم آیات 8 تا 15            تعداد استفاده : 89
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:48
مدت : 01:02:48
کد: 26540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره قلم آیات 16 تا 25            تعداد استفاده : 97
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:11
مدت : 00:46:11
کد: 26539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره قلم آیات 26 تا 46            تعداد استفاده : 97
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:30
مدت : 00:57:30
کد: 26538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره قلم آیات 47 تا 53            تعداد استفاده : 62
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:18
مدت : 01:02:18
کد: 26467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,659,068