خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 66 - تحریم

موضوع : 66 - تحریم
   تعداد 595
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیه 8            تعداد استفاده : 1582
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:11
مدت : 04:11
کد: 89083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک والقصار من المنیا2011            تعداد استفاده : 520
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک والحاقة            تعداد استفاده : 482
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک ش2            تعداد استفاده : 507
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک ج2            تعداد استفاده : 475
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک إبراهیم            تعداد استفاده : 487
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک 1998            تعداد استفاده : 496
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک 1            تعداد استفاده : 510
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والحاقة ج2            تعداد استفاده : 491
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والحاقة الشرقیة            تعداد استفاده : 487
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم من ایران            تعداد استفاده : 489
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم ج1            تعداد استفاده : 503
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم الملک الحاقة 2010            تعداد استفاده : 511
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم 3            تعداد استفاده : 453
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم کاملة            تعداد استفاده : 495
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم            تعداد استفاده : 308
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک والعلق فیدیو            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک ش3            تعداد استفاده : 322
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک ش1            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک ج1            تعداد استفاده : 336
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک 2009            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والملک 9-4-2010            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والحاقة            تعداد استفاده : 336
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم والحاقة ج1            تعداد استفاده : 319
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم و اول تبارک            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم ج2            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم المنیا            تعداد استفاده : 148
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم 4            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالتحریم 2            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم – المنشأة الکبری – السنطة – غربیة 95            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم وقصار السور من السنبلاوین            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والملک2            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والملک من الحوامده ممتازه            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والملک صافور            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والملک الشبانات            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والحاقة وقصار            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والحاقة مشتول 1978            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والحاقة 2            تعداد استفاده : 172
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والحاقة 1-24 مصر            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والإنفطار والعلق ختام غزالة منوفیة 2-7-1997            تعداد استفاده : 144
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم و الملک - میت حواى - عزاء زوجة سامى ماجد            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم فاقوس 4 -11-1996            تعداد استفاده : 157
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم القصار            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم استدیو            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم - أمسیة            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر التحریم والملک من السنطة 1996 ممتازة            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم وقصار السور من دکرنس 1994            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم وقصار السور الحوامدة            تعداد استفاده : 152
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والملک1            تعداد استفاده : 129
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والملک کفر نعمان 98            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والملک زفتی            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والملک 99            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والحاقة مشتول السوق 1978            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والحاقة السنطة 21-11-96            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83405
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والحاقة 1            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم والانشقاق اذاعه            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم و الملک عزاء بمناسبة المولد النبوى الشریف            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم و الحاقة من الزقازیق 1            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم المنشأه السنطه 95            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم الحاقة الزقازیق شرقیة            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتحریم 1-8 الانشقاق1-9 مصر            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأمسیة التحریم - روعة            تعداد استفاده : 135
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر التحریم والملک والفاتحه وأول البقرة روعه            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر التحریم وأول الملک من صافور 1999 ممتازة            تعداد استفاده : 129
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم وقصار السور یاأیها الذین آمنوا توبوا            تعداد استفاده : 208
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم وتبارک الزعفران 12-4-93            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم والقصار            تعداد استفاده : 208
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم والحاقة ختام عزاء خاطر            تعداد استفاده : 193
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم ختام عزاء الرعد 1998 صدى صوت            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم 2            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم وتبارک من الزعفران 22-3-2000            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم والمدثر وقصار            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم والقصار من الحلافی            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم والحاقة ختام عزاء الحج من الحامول            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم المدثر والبقرة            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالتحریم 1            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم وقصار السور کفر الاکرم المنوفیة 2-3-2012            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم من عزاء الحاج الشربینى            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم الحاقة            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم الجوشنه 1            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرختام التحریم            تعداد استفاده : 62
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم وقصار السور من نمرة البصل مرکز المحلة الکبرى 12-7-2011            تعداد استفاده : 61
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم والحاقة واقرأ سنهرة-طوخ-قلیوبیة            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم حفل زفاف الشیخ محرم العطار 12-12-2012            تعداد استفاده : 60
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم الجوشنه 2            تعداد استفاده : 62
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالتحریم 7-11-2012            تعداد استفاده : 67
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم والحاقه إیران رائعه جدا            تعداد استفاده : 65
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم القصار            تعداد استفاده : 64
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم الحاقة ایران            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم 1-12 عام 2007            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم 1-12 الحاقة 1-4 ایران            تعداد استفاده : 61
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم 1-12 الاسکندریة            تعداد استفاده : 59
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم            تعداد استفاده : 57
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم باکستان            تعداد استفاده : 57
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم الحاقة            تعداد استفاده : 63
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم 1-12            تعداد استفاده : 58
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم 1-12 باکستان 2005            تعداد استفاده : 54
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتحریم 1-12 البینة 1-8 القصار ترکیا            تعداد استفاده : 55
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,796,442