خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 62 - جمعه

سخنرانی ها
موضوع : 62 - جمعه
   تعداد 6
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 2 تا 5            تعداد استفاده : 340
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:44
مدت : 00:54:44
کد: 26582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 6 تا 8            تعداد استفاده : 356
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:37
مدت : 01:00:37
کد: 26581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 9 تا 11            تعداد استفاده : 330
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:12
مدت : 01:03:12
کد: 26580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 2 تا 5            تعداد استفاده : 354
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:44
مدت : 00:54:44
کد: 26562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 6 تا 8            تعداد استفاده : 341
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:37
مدت : 01:00:37
کد: 26561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 9 تا 11            تعداد استفاده : 361
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:12
مدت : 01:03:12
کد: 26560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,235,665