خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 62 - جمعه

تلاوت
موضوع : 62 - جمعه
   تعداد 4
استاد محمود شحات انورمقطع سوره مبارکه جمعه محمود شحات            تعداد استفاده : 335
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه محمد 1 تا 9            تعداد استفاده : 282
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه جمعه 1 تا 5            تعداد استفاده : 204
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه محمد 1 تا 3            تعداد استفاده : 205
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,736,133