خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 62 - جمعه

موضوع : 62 - جمعه
   تعداد 42
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 10 و 11            تعداد استفاده : 330
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:23
مدت : 00:32:23
کد: 40810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 9            تعداد استفاده : 326
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:42
مدت : 00:27:42
کد: 40808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 6 - یهود            تعداد استفاده : 357
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:44
مدت : 00:25:44
کد: 40807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / مشخصات کلی سوره +آیه 1            تعداد استفاده : 352
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:47
مدت : 00:31:47
کد: 40806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 2            تعداد استفاده : 362
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:10
مدت : 00:31:10
کد: 40805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 2 تا 5            تعداد استفاده : 345
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:44
مدت : 00:54:44
کد: 26582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 6 تا 8            تعداد استفاده : 362
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:37
مدت : 01:00:37
کد: 26581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 9 تا 11            تعداد استفاده : 337
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:12
مدت : 01:03:12
کد: 26580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 2 تا 5            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:44
مدت : 00:54:44
کد: 26562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 6 تا 8            تعداد استفاده : 346
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:37
مدت : 01:00:37
کد: 26561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جمعه آیات 9 تا 11            تعداد استفاده : 368
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:12
مدت : 01:03:12
کد: 26560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 763
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 540
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 466
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 421
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 362
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 318
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 323
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 324
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 335
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 311
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 319
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 311
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 335
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 186
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 163
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 185
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 211
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 214
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 223
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16299
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 232
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16185
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 223
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 223
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 239
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 258
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورمقطع سوره مبارکه جمعه محمود شحات            تعداد استفاده : 339
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه محمد 1 تا 9            تعداد استفاده : 286
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه جمعه 1 تا 5            تعداد استفاده : 206
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه محمد 1 تا 3            تعداد استفاده : 207
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,028,603,911