خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 60 - ممتحنه

تلاوت
موضوع : 60 - ممتحنه
   تعداد 16
استاد محمد صدیق منشاویالممتحنة الصف            تعداد استفاده : 359
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنه وقصار السور            تعداد استفاده : 510
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنة والقیامة وقصار            تعداد استفاده : 465
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنة والفجر والقصار والفاتحة            تعداد استفاده : 527
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنة            تعداد استفاده : 332
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنة والقصار ختام عزاء عزبة یوسف صدى صوت رائعة            تعداد استفاده : 330
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالممتحنة والصف            تعداد استفاده : 470
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالممتحنة والصف (2)            تعداد استفاده : 364
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالممتحنة والصف            تعداد استفاده : 399
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالممتحنة 11-13 الصف 1-9            تعداد استفاده : 351
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالممتحنه والصف            تعداد استفاده : 392
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة اذاعة            تعداد استفاده : 693
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة            تعداد استفاده : 436
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة 7-13 الصف الجمعة            تعداد استفاده : 460
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالممتحنه وأول سوره الصف            تعداد استفاده : 373
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صالح العلیمیالممتحنة 26-1-2007            تعداد استفاده : 354
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,670,983