خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 60 - ممتحنه

موضوع : 60 - ممتحنه
   تعداد 47
استاد محمد صدیق منشاویالممتحنة الصف            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنه وقصار السور            تعداد استفاده : 509
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنة والقیامة وقصار            تعداد استفاده : 464
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنة والفجر والقصار والفاتحة            تعداد استفاده : 526
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنة            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالممتحنة والقصار ختام عزاء عزبة یوسف صدى صوت رائعة            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالممتحنة والصف            تعداد استفاده : 470
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالممتحنة والصف (2)            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالممتحنة والصف            تعداد استفاده : 398
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالممتحنة 11-13 الصف 1-9            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالممتحنه والصف            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة اذاعة            تعداد استفاده : 691
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة            تعداد استفاده : 435
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة 7-13 الصف الجمعة            تعداد استفاده : 459
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالممتحنه وأول سوره الصف            تعداد استفاده : 371
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صالح العلیمیالممتحنة 26-1-2007            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 1 تا 11            تعداد استفاده : 373
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:25
مدت : 01:02:25
کد: 26586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 11 تا 22            تعداد استفاده : 371
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:34
مدت : 00:55:34
کد: 26585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 1 تا 11            تعداد استفاده : 354
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:25
مدت : 01:02:25
کد: 26566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 11 تا 22            تعداد استفاده : 380
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:34
مدت : 00:55:34
کد: 26565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 758
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 577
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 469
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 444
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 356
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 183
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 205
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 170
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 159
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 179
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 219
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 170
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 164
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 171
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 194
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 187
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 207
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 224
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 235
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,748,255