خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 59 - حشر

موضوع : 59 - حشر
   تعداد 525
استاد سید متولی عبد العالالحشر202
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر وقصار السور 1216
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والملک 1989200
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقدر والطارق من جامع برجا الکبیر لبنان 2000197
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقارعة والتکاتر - إیران 2002204
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة والبقرة من ایران 2001195
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة 1183
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحآقه والفاتحه مغاغه 27-8-2007195
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة185
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة من سوریا208
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر و الشورى209
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر ایران203
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 18 - 24200
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 3189
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر وقصار السور 2186
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والملک وقصار190
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقصار إیران173
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقدر نادرة جدا من لبنان 1999186
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة180
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة 2182
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقه 2010191
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة والفاتحة والبقرة179
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة 2176
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر روقان185
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 18-24190
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,794,718,753