خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 59 - حشر

موضوع : 59 - حشر
   تعداد 525
استاد سید متولی عبد العالالحشر240
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر وقصار السور 1253
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والملک 1989237
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقدر والطارق من جامع برجا الکبیر لبنان 2000233
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقارعة والتکاتر - إیران 2002241
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة والبقرة من ایران 2001232
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة 1210
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحآقه والفاتحه مغاغه 27-8-2007234
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة224
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة من سوریا242
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر و الشورى244
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر ایران238
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 18 - 24237
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 3219
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر وقصار السور 2208
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والملک وقصار212
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقصار إیران196
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والقدر نادرة جدا من لبنان 1999209
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة199
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والفاتحة 2205
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقه 2010217
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة والفاتحة والبقرة198
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر والحاقة 2201
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر روقان209
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالحشر 18-24216
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,827,193,651