خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 54 - قمر

موضوع : 54 - قمر
   تعداد 437
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق شبرا صورا - دیرب نجم شرقیه373
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88748
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 2357
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88747
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والبلد والعلق والقدر وقریش من الصعید378
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88746
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر و الرحمن352
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88745
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن الوجه الثانى366
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88744
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن احتفال یوم عید الفطر 2006350
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88743
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 3356
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88739
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 1366
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88738
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان والکوتر امسیة 9-9-2011367
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88737
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان المشهورة372
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88736
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر 49 - 55 والرحمن 1- 53357
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88734
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالاخر القمر واول الرحمن تلاوة جمعة244
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88378
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق250
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق شبرا صورا دیرب نجم شرقیه245
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88080
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 3249
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88079
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 1247
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88078
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن قران الجمعه 2006248
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88077
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن امسیه القاهره الکبری31-3-2011236
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88076
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن التلاوة الاولى210
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88075
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 25-10-2006208
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88074
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 8256
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88073
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 6243
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88072
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 4244
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88071
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 2239
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88070
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن - من حفلات العزاء254
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88069
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,873,534,402