خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 54 - قمر

موضوع : 54 - قمر
   تعداد 437
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق شبرا صورا - دیرب نجم شرقیه517
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88748
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 2486
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88747
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والبلد والعلق والقدر وقریش من الصعید505
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88746
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر و الرحمن471
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88745
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن الوجه الثانى492
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88744
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن احتفال یوم عید الفطر 2006483
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88743
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 3492
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88739
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 1508
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88738
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان والکوتر امسیة 9-9-2011497
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88737
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان المشهورة507
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88736
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر 49 - 55 والرحمن 1- 53483
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88734
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالاخر القمر واول الرحمن تلاوة جمعة300
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88378
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق287
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق شبرا صورا دیرب نجم شرقیه273
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88080
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 3284
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88079
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 1291
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88078
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن قران الجمعه 2006282
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88077
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن امسیه القاهره الکبری31-3-2011267
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88076
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن التلاوة الاولى252
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88075
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 25-10-2006239
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88074
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 8293
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88073
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 6280
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88072
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 4279
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88071
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 2272
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88070
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن - من حفلات العزاء297
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88069
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,912,672,598