خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 51 - ذاریات

تلاوت
موضوع : 51 - ذاریات
   تعداد 81
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات 15-30            تعداد استفاده : 771
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:45
مدت : 05:45
کد: 89025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق- الذاریات            تعداد استفاده : 320
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالسورة الذاریات            تعداد استفاده : 283
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 6            تعداد استفاده : 543
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2006            تعداد استفاده : 536
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1            تعداد استفاده : 542
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 5            تعداد استفاده : 328
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 3            تعداد استفاده : 350
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2            تعداد استفاده : 329
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1-40            تعداد استفاده : 330
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم ولقمر والنازعات 2            تعداد استفاده : 1344
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات وقصار السور            تعداد استفاده : 456
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر والنازعات 1            تعداد استفاده : 446
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات والنازعات            تعداد استفاده : 416
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات من بلطیم            تعداد استفاده : 419
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذارایات والنجم والقمر والنازعات            تعداد استفاده : 428
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور عزبة فایزة 3-4-93            تعداد استفاده : 360
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر_2            تعداد استفاده : 341
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر 2            تعداد استفاده : 337
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات والقیامة من الزعفران صدى صوت روعة            تعداد استفاده : 336
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالذاریات من الشهیدی 28-6-1984            تعداد استفاده : 352
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور قریة فایزة الزعفران 3-4-93 صدى صوت            تعداد استفاده : 369
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالذاریات والطور مسجد السیدة زینب 24-11-2009            تعداد استفاده : 334
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الذاریات تلاوة جمیلة عبد الباسط            تعداد استفاده : 593
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات            تعداد استفاده : 280
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - مکة 1951 (2)            تعداد استفاده : 141
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - ق (2)            تعداد استفاده : 134
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - الخمسنیات - نسخة کاملة (2)            تعداد استفاده : 137
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات (2)            تعداد استفاده : 128
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذارایات والطور (2)            تعداد استفاده : 143
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - مکة 1951            تعداد استفاده : 153
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - ق            تعداد استفاده : 134
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - الخمسنیات - نسخة کاملة            تعداد استفاده : 149
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات (3)            تعداد استفاده : 143
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذارایات والطور            تعداد استفاده : 149
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالذاریات            تعداد استفاده : 202
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالذاریات 16-4-2004            تعداد استفاده : 186
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالذاریات والطور            تعداد استفاده : 132
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والقدر            تعداد استفاده : 153
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور            تعداد استفاده : 161
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور والفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 161
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور والفاتحة - میت غراب 24-6-96            تعداد استفاده : 159
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور 8-5-1987 الدنابیق            تعداد استفاده : 157
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات من إیران            تعداد استفاده : 171
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات 1991            تعداد استفاده : 162
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویآخر الذاریات 12-1-2011            تعداد استفاده : 150
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والعلق کفر علام 22-5-2001            تعداد استفاده : 138
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور-کفر الترعه            تعداد استفاده : 137
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور والفاتحة دمتنو أبریل 2005            تعداد استفاده : 136
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور السنبلاوین 28-11-2009            تعداد استفاده : 149
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور - شبراالبهو 15-6-99            تعداد استفاده : 86
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات الحاقة العلق            تعداد استفاده : 73
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاخر الذاریات والانسان عزبة لبیب 31-5-2008            تعداد استفاده : 104
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالذاریات جلسة خاصة            تعداد استفاده : 300
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالذاریات 1-30            تعداد استفاده : 92
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالذاریات 1-60            تعداد استفاده : 74
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالذاریات والضحى والشرح والتین والعلق            تعداد استفاده : 105
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالذاریات من شربین 1970            تعداد استفاده : 220
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالذاریات 15- 23            تعداد استفاده : 236
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالذاریات 2            تعداد استفاده : 86
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالذاریات 1            تعداد استفاده : 86
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالذاریات والنازعات 02-01-2012            تعداد استفاده : 107
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 63640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود الخشتالذاریات الاحتفال بمولد السیدة نفیسة عام 2006 امسیة دینیة            تعداد استفاده : 127
اثر : محمود الخشت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود الخشتالذاریات وقصار السور شنبارة منقلا - دیرب نجم 5-10-2012            تعداد استفاده : 110
اثر : محمود الخشت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالذاریات الطور النجم مولد السیدة زینب 1998            تعداد استفاده : 109
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمد یحیى الشرقاویالذاریات والنازعات ابو لیلة            تعداد استفاده : 80
اثر : محمد یحیى الشرقاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالذاریات            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالذاریات 31-60 الطور 1-43            تعداد استفاده : 190
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالذاریات وقصار السور            تعداد استفاده : 106
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالذاریات والمزمل و قصار السور            تعداد استفاده : 113
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالذاریات والمزمل والضحى شها            تعداد استفاده : 89
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالذاریات والنازعات ختام میت موسى 8ـ9ـ2009            تعداد استفاده : 232
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالذاریات 2001            تعداد استفاده : 127
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد شبیبالذاریات عزاء فهیم محمد سلامه            تعداد استفاده : 160
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صالح العلیمیالذاریات صالح            تعداد استفاده : 84
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صالح العلیمیالذاریات والقصار            تعداد استفاده : 60
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه ذاریات آیه 15 تا 30،نصر            تعداد استفاده : 2844
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه ذاریات 1 تا 23            تعداد استفاده : 327
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس امام جمعهسوره مبارکه ذاریات 1 تا 23            تعداد استفاده : 354
اثر : استاد عباس امام جمعه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه ذاریات 1 تا 15            تعداد استفاده : 72
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه ذاریات            تعداد استفاده : 2093
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:24
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره ذاریات آیات پانزدهم تا سی ام با صدای استاد حامد شاکرنژاد (22:24)
مدت : 22:24
کد: 6408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,775,604