خدمات تلفن همراه

    ترتیل- دسته : ترتیل- موضوع : 51 - ذاریات

ترتیل
موضوع : 51 - ذاریات
   تعداد 27
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 564
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 331
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 266
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 93
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 98
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 119
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 118
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 124
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 74
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 125
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 142
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 87
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 117
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 109
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 146
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 111
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 125
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 102
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 126
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 158
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 133
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 105
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 128
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 168
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,794,002