خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 51 - ذاریات

موضوع : 51 - ذاریات
   تعداد 110
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات 15-30717
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:45
زمان : 05:45
کد: 89025
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالق- الذاریات271
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88260
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالسورة الذاریات247
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88217
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 6472
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87450
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2006470
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87448
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1467
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87447
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 5288
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87020
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 3306
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87019
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2289
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87018
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1-40284
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87017
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم ولقمر والنازعات 21196
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82889
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات وقصار السور396
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82602
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر والنازعات 1392
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82601
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنازعات363
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82600
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات من بلطیم374
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82599
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذارایات والنجم والقمر والنازعات380
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82598
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور عزبة فایزة 3-4-93309
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82442
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر_2312
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82145
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر 2303
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82144
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات والقیامة من الزعفران صدى صوت روعة303
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82143
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالذاریات من الشهیدی 28-6-1984321
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82142
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور قریة فایزة الزعفران 3-4-93 صدى صوت275
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81986
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالذاریات والطور مسجد السیدة زینب 24-11-2009306
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80065
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الذاریات تلاوة جمیلة عبد الباسط499
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79253
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات255
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78597
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,932,115,986