خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 50 - ق

موضوع : 50 - ق
   تعداد 351
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات6-8            تعداد استفاده : 1626
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 4:52
مدت : 4:52
کد: 89077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 6-11            تعداد استفاده : 1211
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:54
مدت : 04:54
کد: 89056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات من أمسیة 17-11-2008            تعداد استفاده : 834
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 12            تعداد استفاده : 787
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 10            تعداد استفاده : 778
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 5            تعداد استفاده : 794
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق و الرحمن            تعداد استفاده : 813
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق الفجر الکوثر من ایران 2001            تعداد استفاده : 822
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق 31 - 45            تعداد استفاده : 781
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق 2            تعداد استفاده : 812
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالسورة ق وقریش من ایران 1992            تعداد استفاده : 748
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاواخر ق وقریش            تعداد استفاده : 671
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق وقریش - إیران            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والقصار روووعة            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والزاریات لبنان            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات من امسیة نادرة جدا 2002            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات ج2            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات ایران 1998            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 13            تعداد استفاده : 297
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 11            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 9            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 7            تعداد استفاده : 305
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 4            تعداد استفاده : 320
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 2            تعداد استفاده : 304
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات - أمسیة 17-11-2008            تعداد استفاده : 308
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق من ایران            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق 3            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالق 1            تعداد استفاده : 205
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالآخر ق وقریش            تعداد استفاده : 242
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویق و الرحمن الکویت            تعداد استفاده : 697
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویق الرحمن الجامع الکبیر الکویت 1966            تعداد استفاده : 656
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویق 16-45 الرحمن 1-17            تعداد استفاده : 731
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویق 16-45 الرحمن 1-14            تعداد استفاده : 647
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویق            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویق الرحمن الکویت            تعداد استفاده : 214
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویق 17-11-2000            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویق 16-45 الرحمن 1-17 الجامع الکبیر لیلة العید 1966            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیق فجر فی رمضان فترة التسعینیات            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیق 1            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیق والرحمن            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیق التلفزیون الترکى            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیآخر ق والشمس والزلزلة            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمق والذرایات والطور الحندقوقة            تعداد استفاده : 460
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمق والذاریات والقصار کفر الشرقی عزاء العمید سید أحمد 25-5-98            تعداد استفاده : 453
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمق من عزبة منیسی 31-1-91            تعداد استفاده : 442
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمق الذاریات ابوناجى غربیة 2-8-1996            تعداد استفاده : 433
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر ق وأول الذاریات من کفر الشیخ 2            تعداد استفاده : 206
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمق والرحمن والفجر وقصار السور            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمق والذاریات            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمق والذاریات 9999            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمق روعة خیالیة            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمآخر ق وأول الذاریات من کفر الشیخ            تعداد استفاده : 145
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق والحقة والبلد والعلق            تعداد استفاده : 606
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق من ایران            تعداد استفاده : 614
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق 2006            تعداد استفاده : 567
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق 16-30            تعداد استفاده : 564
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق وقصار            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق والحشر والبلد والفاتحة            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق من إحتفال إذاعة القرآن الکریم بالعام الهجرى الجدید الیوم الثلاثاء 29-12-2009            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق 2            تعداد استفاده : 146
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشق 1            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرق والنازعات 8-11-2012            تعداد استفاده : 253
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابراخر ق بنى حسن            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرق وقصار 29-10-2012            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابراخر ق والزلزلة والتکاثر السنبلاوین 28-5-2012            تعداد استفاده : 125
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعق - الذاریات - الرحمن - الفجر            تعداد استفاده : 808
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعق والذاریات            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعق            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناق والنازعات والطارق والبلد نسخة صافیة            تعداد استفاده : 205
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناق نادرة            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناق 31-45            تعداد استفاده : 182
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناق 1-45            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناق والنازعات وقصار مسجد السید البدوى            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناق والقصار            تعداد استفاده : 125
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناق کاملة            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناق 31-45 والنازعات 27-46 والطارق والبلد 1-17            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق والذاریات            تعداد استفاده : 365
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق الرحمن            تعداد استفاده : 406
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 9-29 (2)            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 4            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 2 (2)            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق - جنوب أفریقیا            تعداد استفاده : 340
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق والغاشیة والفجر - الإمارات            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق والرحمن (2)            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق والذاریات (2)            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق جمیلة            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق الرحمن (2)            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق البلد (3)            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 9-29            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 5            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 3            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 2            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 1            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق (2)            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیق والقصار ختام کفر الحما - طنطا 23-10-2012            تعداد استفاده : 345
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیق والذاریات منشیة بطاش            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیق والانفطار 3            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیق والانفطار 1            تعداد استفاده : 322
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیق من جنوب أفریقیا            تعداد استفاده : 236
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیق فى عزاء ابو هلیل            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,866,298