خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 46 - احقاف- صفحه 2

موضوع : 46 - احقاف
   تعداد 132
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاحقاف ومحمد والقصار103
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاحقاف ومحمد قران جمعه من مسجد طارق ابن زیاد105
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاحقاف ومحمد السماره 23-1-2008106
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاحقاف محمد 5105
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاحقاف محمد 397
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاحقاف محمد 195
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالاحقاف 3100
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالأحقاف ومحمد والحاقة - الروضة 9-6-201099
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالأحقاف 2115
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاحقاف والفتح (2)102
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاحقاف محمد (2)107
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاحقاف 1 - 25 (2)99
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاحقاف والفتح107
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاحقاف محمد96
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاحقاف 1 - 25104
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالاحقاف 9 - 13157
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالاحقاف 9 - 14115
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالاحقاف 21-35110
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاحقاف وأول محمد میت العامل105
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالأحقاف والنجم دیرب السوق 13-12-1989107
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاحقاف والقیامه والشمس عزبة بهى الدین ( العنانیه) 1986 ختام106
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالأحقاف والطارق والأعلى101
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالأحقاف والضحى والشرح الدلالة السنبلاوین 21-10-1989120
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاحقاف والانشقاق وقریش بکفر حماد شرقیه 1983 ختام ممتاز110
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاحقاف والأعلى دکرنس 198497
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,500,824