خدمات تلفن همراه

    تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 45 - جاثیه

تلاوت
موضوع : 45 - جاثیه
   تعداد 20
استاد محمد صدیق منشاویالجاثیة 1-30 لیبیا            تعداد استفاده : 549
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالجاثیة 1-30            تعداد استفاده : 305
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر            تعداد استفاده : 415
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر والإنشقاق والفجر 1            تعداد استفاده : 427
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والإنشقاق والعلق            تعداد استفاده : 417
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة 2            تعداد استفاده : 413
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر والإنشقاق والفجر            تعداد استفاده : 347
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والقصار ذکرى أربعین عبدالوهاب العراقی90            تعداد استفاده : 324
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والأحقاف            تعداد استفاده : 320
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة 1            تعداد استفاده : 334
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة (3)            تعداد استفاده : 354
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة            تعداد استفاده : 326
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة (2)            تعداد استفاده : 323
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالجاثیة            تعداد استفاده : 547
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 20-37            تعداد استفاده : 565
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 1-21            تعداد استفاده : 531
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة            تعداد استفاده : 423
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 12-37 الاحقاف 1-9            تعداد استفاده : 439
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه جاثیه 12 تا 21            تعداد استفاده : 224
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه جاثیه 1 تا 5            تعداد استفاده : 174
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,628,036