خدمات تلفن همراه

    تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 44 - دخان

تلاوت
موضوع : 44 - دخان
   تعداد 32
استاد محمد صدیق منشاویالدخان 1            تعداد استفاده : 327
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالدخان            تعداد استفاده : 417
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالدخان کاملة 1-59            تعداد استفاده : 459
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالدخان 2            تعداد استفاده : 439
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالدخان والقیامة            تعداد استفاده : 338
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالدخان 97 صدى صوت            تعداد استفاده : 368
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالدخان 1-8 مصر            تعداد استفاده : 333
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالدخان 1-8 لبنان            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالدخان            تعداد استفاده : 345
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالدخان 17-59            تعداد استفاده : 355
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالدخان الجاثیة            تعداد استفاده : 330
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالدخان 17-57            تعداد استفاده : 360
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والجاثیة            تعداد استفاده : 357
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والاحقاف            تعداد استفاده : 358
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان 2            تعداد استفاده : 340
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان            تعداد استفاده : 352
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والجاثیة (2)            تعداد استفاده : 353
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان والاحقاف (2)            تعداد استفاده : 355
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالدخان (2)            تعداد استفاده : 341
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالدخان 1            تعداد استفاده : 341
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالدخان الغاشیة            تعداد استفاده : 450
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالدخان            تعداد استفاده : 348
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالدخان و الطارق و العلق - مسجد الحسین -3_6_1986            تعداد استفاده : 324
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالدخان            تعداد استفاده : 606
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 طه النعمانیالدخان            تعداد استفاده : 322
اثر : طه النعمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیالدخان والجاثیه            تعداد استفاده : 591
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیالدخان الجاثیة            تعداد استفاده : 373
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 1 تا 28            تعداد استفاده : 368
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 17 تا 29            تعداد استفاده : 219
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 17 تا 29            تعداد استفاده : 228
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه دخان 1 تا 10            تعداد استفاده : 119
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دخان 1 تا 29            تعداد استفاده : 266
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:59
توضیحات : تلاوت سوره مبارکه دخان آیه 1 تا 29 با صدای "استاد کریم منصوری" (10:59)
مدت : 10:59
کد: 6447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,615,280