خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 42 - شوری

تلاوت
موضوع : 42 - شوری
   تعداد 399
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه شورِی آیات 19-38            تعداد استفاده : 942
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 22:10
مدت : 22:10
کد: 89043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى            تعداد استفاده : 617
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى والحشر فى التسعینات 2            تعداد استفاده : 654
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى والحشر 2            تعداد استفاده : 593
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى و الحشر            تعداد استفاده : 606
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى من لبنان 1998            تعداد استفاده : 605
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى ایران 2            تعداد استفاده : 612
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى التی ابکت اهل باکستان 2008            تعداد استفاده : 588
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى 3            تعداد استفاده : 583
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى 1- 15- حفلة جمیلة            تعداد استفاده : 596
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورة والحشر فى التسعینات            تعداد استفاده : 593
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر الشورى            تعداد استفاده : 427
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى والحشر            تعداد استفاده : 358
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى والحشر فى التسعینات 1            تعداد استفاده : 356
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى والحشر 1            تعداد استفاده : 361
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى من لبنان            تعداد استفاده : 345
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى عزاء            تعداد استفاده : 359
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى ایران 1            تعداد استفاده : 366
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى 47 -53            تعداد استفاده : 371
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى 2            تعداد استفاده : 342
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشورى 1 - 15والحشر 18- 24            تعداد استفاده : 366
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 7-27            تعداد استفاده : 656
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 4            تعداد استفاده : 614
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 2            تعداد استفاده : 603
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشوری 49 - 53            تعداد استفاده : 382
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى و الطارق و الفجر            تعداد استفاده : 221
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى الجمعة مسجد المغفرة بالجیزة یوم 12-11-2010م            تعداد استفاده : 222
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى إذاعیة من السبعینات            تعداد استفاده : 231
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 6            تعداد استفاده : 215
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 5-27            تعداد استفاده : 231
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 3            تعداد استفاده : 239
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 1970            تعداد استفاده : 235
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 15-26            تعداد استفاده : 248
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشورى 1            تعداد استفاده : 243
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشورى1-19 من إذاعة دمشق للمنشاوی            تعداد استفاده : 531
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشورى 15-19 اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 503
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشورى سوریا            تعداد استفاده : 181
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشورى 13-40            تعداد استفاده : 184
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشورى            تعداد استفاده : 532
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشورى بمناسبة لیلة القدر 27 من شهر رمضان 1985            تعداد استفاده : 227
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشورى مقطع            تعداد استفاده : 182
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشورى وفصلت            تعداد استفاده : 196
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشورى النازعات            تعداد استفاده : 194
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیاخر الشورى والرحمن والطارق وقصار السور            تعداد استفاده : 234
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشورى والقصار            تعداد استفاده : 303
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشورى 12-7-90 من دمرو غربیة            تعداد استفاده : 301
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشوری 19-10-82            تعداد استفاده : 172
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشورى والزخرف رهیبة            تعداد استفاده : 172
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالشورى والزخرف            تعداد استفاده : 322
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالشورى 51-53 الزخرف 1-37            تعداد استفاده : 183
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالشورى المیساة 7-5-2012            تعداد استفاده : 133
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالشورى 10 - 17 استدیو            تعداد استفاده : 217
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشورى            تعداد استفاده : 111
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالشورى مع تقدمة للتلاوة للدکتور محمود عمارة            تعداد استفاده : 101
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشوری 20-24            تعداد استفاده : 106
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى وق والطارق تلاوة الشیخ عبد الباسط            تعداد استفاده : 115
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى وق والتکویر والشمس الشافعی مصر 1962نسخة اصلیة            تعداد استفاده : 142
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والقیامة - 1972 - الشافعی - مصر            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والزخرف            تعداد استفاده : 117
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والزخرف (2)            تعداد استفاده : 116
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والحاقة - الهند            تعداد استفاده : 126
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والتحریم - المسجد الاقصى 1964            تعداد استفاده : 116
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى و ق والطارق - 1968 - الاسکندریة - مصر            تعداد استفاده : 122
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى ق5            تعداد استفاده : 128
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى ق وقصار السور            تعداد استفاده : 124
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى ق الطارق            تعداد استفاده : 123
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى ق (2)            تعداد استفاده : 131
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى الحاقة            تعداد استفاده : 118
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى 13 - 43            تعداد استفاده : 127
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى_29-آخرها-التحریم-رمضان-1965م - الأقصى            تعداد استفاده : 108
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى وق            تعداد استفاده : 103
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى وق والطارق - الاسکندریة مصر 1968            تعداد استفاده : 114
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والقیامة            تعداد استفاده : 109
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والقیامة (2)            تعداد استفاده : 101
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والزخرف (3)            تعداد استفاده : 78
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والحاقة            تعداد استفاده : 73
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى والحاقة (2)            تعداد استفاده : 78
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى و ق والطارق            تعداد استفاده : 83
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى من 49 الى 53 وق من 1 الى 35 والطارق من 1 الى 10            تعداد استفاده : 82
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى ق            تعداد استفاده : 91
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى ق القصار            تعداد استفاده : 81
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى ق الطارق 1968            تعداد استفاده : 85
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى القیامة            تعداد استفاده : 75
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى استدیو رائع            تعداد استفاده : 71
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشورى 13 - 43 (2)            تعداد استفاده : 69
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشوری 3            تعداد استفاده : 135
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى والقصار بالدراکسه 18-9-2010            تعداد استفاده : 133
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى والإخلاص من دیرب نجم امسیة            تعداد استفاده : 135
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى من ایران            تعداد استفاده : 136
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى عزاء المبتهل احمد ابوزید            تعداد استفاده : 136
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى صهرجت            تعداد استفاده : 132
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى بالدراکسه            تعداد استفاده : 126
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى 6-8-2009            تعداد استفاده : 126
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى 1            تعداد استفاده : 136
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشوری سنة 1998 بعزاء المبتهل احمد حسین ابو زید            تعداد استفاده : 79
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى وهى من التسجیلات الخارجیة            تعداد استفاده : 74
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى والإنفطار            تعداد استفاده : 81
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى من مسجد الفتح بالزقازیق قران جمعه 17-9-2010            تعداد استفاده : 78
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشورى عزاء            تعداد استفاده : 84
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,743,434