خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 41 - فصلت

موضوع : 41 - فصلت
   تعداد 339
استاد سید متولی عبد العالفصلت            تعداد استفاده : 788
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالفصلت 21-5-2008 مسجد السیدة نفیسة القاهرة            تعداد استفاده : 791
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالفصلت من ایران 2            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88257
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالفصلت 30-32            تعداد استفاده : 313
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت من مسجد ماضی أبو العزایم 1977            تعداد استفاده : 822
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت من عزاء من بهتیم 1980            تعداد استفاده : 864
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت من المنوفیه            تعداد استفاده : 842
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت ج1 من الرویعى 1990            تعداد استفاده : 865
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت استودیو سبعینیات            تعداد استفاده : 841
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 7            تعداد استفاده : 808
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 5            تعداد استفاده : 811
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 20-2-1981            تعداد استفاده : 773
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 2 من الرویعى 1990            تعداد استفاده : 801
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویأول فصلت - أمسیة دینیة مسجلة فى 25-1-1995            تعداد استفاده : 441
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت نادره من عزاء للطبلاوى            تعداد استفاده : 431
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت من مسجد الرفاعی            تعداد استفاده : 424
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت من مسجد الحسین فی السبعینیات            تعداد استفاده : 427
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت من بورسعید 1983            تعداد استفاده : 401
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت من العباسیة 1974 عزاء            تعداد استفاده : 401
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت الازهر 1979            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 8            تعداد استفاده : 427
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 6            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 4            تعداد استفاده : 397
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 3 -12            تعداد استفاده : 395
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 2            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 1990            تعداد استفاده : 236
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 1979            تعداد استفاده : 239
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 10            تعداد استفاده : 247
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویفصلت 7            تعداد استفاده : 233
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت خارجی            تعداد استفاده : 625
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت الاقصى 1            تعداد استفاده : 608
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت 30-51            تعداد استفاده : 579
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت 30-46 الاقصى            تعداد استفاده : 596
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت 3            تعداد استفاده : 597
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت 1            تعداد استفاده : 538
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت والشمس            تعداد استفاده : 205
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86150
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت رادیو سوریا            تعداد استفاده : 190
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت الاقصى 2            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت استدیو            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت 30-46            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت 30-46 الاقصى 1967            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت 2            تعداد استفاده : 176
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویفصلت (إذاعی) ما أروعها            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت والضحى والشرح من الرحمانیة ممتازة            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت میکروفون الرجبیة            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت من الزقازیق            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت فجر رمضان 98 من مسجد الأمام الحسین            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت ربع(إن الذین قالوا ربنا الله) من الصوه 1999 روعه            تعداد استفاده : 346
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85304
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت ربع (إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا) من کفر صقر            تعداد استفاده : 293
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85303
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت المحله 97            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت الصوة 15-8-1999            تعداد استفاده : 285
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت الزقازیق شرقیة 97            تعداد استفاده : 305
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیمقطع فصلت            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت والضحى والشرح والفاتحة وأول البقرة - رائعة لیلة الاسراء            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت ناهیه 1999            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت من مسهله 2001            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت مسهلة 1996            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت عِشاء - مسهلة - السنطة - عزاء محمود سلیم محمود - 1995            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت ربع (إن الذین قالوا ربنا الله) من السناجره ممتازة            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت ختام            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت القبة            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت الشورى            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیفصلت - شبرابلولة - السنطة 1987            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمفصلت والقمر والرحمن ختام عزاء القصص صدى صوت            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمفصلت والشورى            تعداد استفاده : 301
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمفصلت 1990 صدى صوت            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمفصلت 25-4-77            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمفصلت            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمفصلت والقصار            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمفصلت من الشرقاویة مرکز بیلا 2-1-94 صدى صوت            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمفصلت 99            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشفصلت 25-11-2006            تعداد استفاده : 565
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرفصلت عزبة الشیخ حامد ابو حماد شرقیة 2007            تعداد استفاده : 225
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرفصلت بشمس السنبلاوین 13-5-2012            تعداد استفاده : 234
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرفصلت بحضور ابوالوفا الصعیدى 2009            تعداد استفاده : 235
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرفصلت ابو حریز 1-9-2012            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرفصلت            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرفصلت بشمس 13-5-2012            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرفصلت السنبلاوین            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعفصلت - الشورى            تعداد استفاده : 230
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعفصلت 30-44 مصر            تعداد استفاده : 206
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعفصلت            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البنافصلت 33-46            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت والشورى            تعداد استفاده : 339
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت والشمس - المسجد الأقصى تلاوة نادرة کاملة            تعداد استفاده : 313
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت من 30 الى 46            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت الشمس (3)            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت 9 - 30            تعداد استفاده : 321
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت 40-45            تعداد استفاده : 323
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت 25 - 45 (2)            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت 2 (4)            تعداد استفاده : 310
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت 2 (2)            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت 1-8            تعداد استفاده : 327
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت (3)            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت-الجامع الأحمدى بطنطا ذکرى عالم القراءات مصر 1984            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت والشورى (2)            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت والشمس من المسجد الأقصى ناقصة من اخرها وهى من الروائع            تعداد استفاده : 69
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت من مسجد الحسین            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفصلت الشمس            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,851,917